Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 13.03.19.

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.

Gradsko vijeće

29. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
31. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika
32. Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
33. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnog obroka u Dječjim vrtićima Dubrovnik
35. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
36. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž
37. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
38. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
39. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
40. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
41. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre
42. Program dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika
43. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu
44. Zaključak o prihvaćanju Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.
45. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu
46. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2019. godini
47. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
48. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik
49. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

Gradonačelnik

50. Dodatak ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja „2.2. Sveti Jakov“
51. Zaključak o razrješenju člana Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
52. Zaključak o imenovanju člana Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
53. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika
54. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu
55. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“
56. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“