Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

48. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

                                                     

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik

 

 

  1. Tonko Smokvina, iz Dubrovnika, imenuje se ravnateljem Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik, na mandatno razdoblje od 21. ožujka 2019. do 21. ožujka 2023. godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji i u Dubrovačkom vjesniku 8. prosinca 2018.

 

U zakonskom roku na natječaj su pristigle tri (3) prijave, i to prijave od Ivane Jovanović Trostman, Rozane Vojvoda i Tonka Smokvine.

 

Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik, na sjednici održanoj 17. siječnja 2019., otvorilo je i pregledalo svu pristiglu dokumentaciju i utvrdilo da prijave Rozane Vojvoda i Tonka Smokvine sadrže sve potrebne dokumente po raspisanom natječaju, a da je prijava Ivane Jovanović Trostman nepotpuna i neće ući u razmatranje.

 

Nakon uvida u cjelovite prijave i dokumentaciju kandidata, Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na sjednici, održanoj 4. veljače 2019., stavilo je na glasovanje prijedloge kandidata i, nakon glasovanja, odlučilo je da od dva kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja niti jedan nije dobio potrebnu većinu glasova te je stoga Upravno vijeće svu natječajnu dokumentaciju, preko Upravnog odjela za kulturu i baštinu, proslijedilo Gradskom vijeću na raspravu i odlučivanje.

 

Kulturno vijeće za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu kulturnih dobara Grada Dubrovnika na sjednici održanoj 21. veljače 2019., pregledalo je i razmotrilo natječajnu dokumentaciju dva kandidata za izbor ravnatelja/ice Umjetničke galerije Dubrovnik te je većinom glasova (2 „za“ i 1 „suzdržan“) donijelo mišljenje kako je Rozana Vojvoda, zaposlenica Umjetničke galerije Dubrovnik, doktorica znanosti i viša kustosica, prema priloženoj dokumentaciji i programu rada predstavlja kvalitetnijeg kandidat za obnašanje dužnosti ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 12. ožujka 2019., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, prijedlog Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu kulturnih dobara Grada Dubrovnika, kao i dokumentaciju obadvoje kandidata, te je predložilo Gradskom vijeću imenovati Tonka Smokvinu ravnateljem Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik.

 

Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je da je četverogodišnji plan i program rada za vođenje Ustanove u kulturi  Umjetničke galerije Dubrovnik  kandidata za ravnatelja  Tonka Smokvine cjelovit i jasan  te u potpunosti odgovara zahtjevima i potrebama ove Ustanove. Kandidat Tonko Smokvina, akademski slikar i likovni pedagog, kao i član Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika u dva mandata za muzejsko-galerijsku djelatnost odnosno likovnu umjetnost, u svom programu nudi dugoročnu viziju razvoja Umjetničke galerije Dubrovnik pritom poštujući i uvažavajući sva pravila struke. Predloženim programom Odbor je zaključio kako je kandidat Tonko Smokvina izuzetno dobro upoznat sa poviješću Ustanove, poznaje procese rada  kao i sve aspekte stručnog muzejskog rada te daje vrlo konkretne i mjerljive smjernice programske politike u četverogodišnjem razdoblju. Program se odlikuje jasnoćom planiranja poslova u svim poljima muzejskog upravljanja. U pogledu izložbene djelatnosti, Odbor ističe kako kandidat Tonko  Smokvina stavlja naglasak na organizaciju većih i manjih izložbi te retrospektiva hrvatskih i dubrovačkih umjetnika te međunarodnih izložbi koje će privući veliki broj posjetitelja, ali i uključiti lokalnu publiku u tekovine svjetskih zbivanja na suvremenoj umjetničkoj sceni. Nadalje, naglašava kako će rad na stalnom postavu povjeriti kustosima iz Ustanove ali i angažirati stručnjake povjesničare umjetnosti, kustose, dizajnere, pedagoge, muzeologe  kako bi konačan rezultat bio suvremeni i atraktivni stalni postav. U  programu se naglašava  važnost što snažnije izdavačke djelatnosti Ustanove a koja je u ranijem razdoblju bila poprilično zanemarena te nužnost izrade cjelovitog plana nabavke umjetnina.

 

U odnosu na drugog kandidata u natječajnom postupku kandidat Tonko Smokvina opsežno analizira i predlaže međunarodne aktivnosti koje Umjetnička galerija Dubrovnik treba poduzeti koji će rezultirati boljom povezanosti institucija i istaknutih pojedinaca iz područja umjetnosti kako bi se stvorile pretpostavke za intenzivniju suradnju i zajedničko pokretanje i izvođenje financijski zahtjevnih projekata a povezano s tim i efektivnijim povlačenjem sredstava iz fondova Europske Unije. Posebno se to odnosi na projekte bilateralne suradnje gradova prijatelja Grada Dubrovnika (Dubrovnik + Venice), suradnje sa Sveučilištem u Oxfordu, projekta Erasmus+ stažiranje koji podupire Europska Unija, postavljanjem sadržaja na on-line platforme za suvremenu umjetnost Artsy, projekt Google Arts & Culture u okviru Google Cultural Institute čime će se osigurati dostupnost cjelokupne zbirke UGD-a na internetu na engleskom jeziku , kao i suradnjom s  privatnim fondacijama, galeristima, aukcijskim kućama i kolekcionarima  čime će se Umjetnička galerija Dubrovnik etablirati na europskoj i svjetskoj sceni kao jedan od važnih punktova moderne i suvremene umjetnosti. Sve to pokazuje kako kandidat Tonko Smokvina posjeduje viziju suvremenog promišljanja muzejske djelatnosti. Navodi nužnost cjelovitog projekta obnove Vile Banac a  za koja će se Umjetnička galerija Dubrovnik prijaviti na važeće natječaje strukturnih fondova Europske Unije kao i pedagošku djelatnost za koju u svom programu ističe kako predstavlja jednu od važnih misija muzejskih ustanova i pretpostavku za budući razvoj generacija grada Dubrovnika i građana Hrvatske. Takav program bi trebao biti detaljno planiran i redovito izvođen u suradnji s likovnim pedagozima koji će se provoditi kroz godinu (višekratno), a bio bi namijenjen djeci školskog uzrasta gdje bi se djeca upoznala s umjetnošću i stvaralaštvom.

 

Zaključno, smatra kako je jedan od važnih ciljeva Umjetničke galerije Dubrovnik privređivanje što više  vlastitih sredstava i to od najma prostora kao  i prihoda od  muzejske suvenirnice.

 

Na temelju predloženog plana i programa rada Odbor za izbor i imenovanje predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Tonka Smokvinu za ravnatelja Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., prihvatilo je prijedlog Odbora za izbor i imenovanja te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                     

 

 

KLASA: 013-03/19-03/03

URBROJ: 2117/01-09-19-4

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.­                                                 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------