Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

53. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13- pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) i članka 6. Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa

povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada

na području Grada Dubrovnika

 

 

1.    U Povjerenstvo za provedbu Programa imenuju se :

1. Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju,

2. Srđan Todorovski, pročelnik UpravnoG odjela za izgradnju i upravljanje projektima

3. Marina Lazarević, član uprave DURA-e

4. Ivan Đurasović, Viši stručni suradnik za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

5. Ivan Sentić, Viši stručni suradnik za izgradnju i upravljanje projektima

 

 

2.    Povjerenstvo će ocjenjivati pristigle prijave te odabir višestambenih zgrada kojima se odobrava sufinanciranje

 

3.    Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „ Službenom glasniku Grada Dubrovnika“

 

 

KLASA: 363-01/18-09/12

URBROJ: 2117/01-01-19-54

Dubrovnik, 28. veljače 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------