Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

42. Program dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. i 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama

na području Grada Dubrovnika

 

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Svrha Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (dalje: Program) je  jačanje  poduzetničkog  potencijala  žena  u  poduzetništvu, poticanje samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku kao i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena.

 

Temeljna načela iz stavka 1. ovog članka Programa u skladu su sa Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini koju Odluku o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika dana 28. svibnja 2018. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika br: 12/18).

 

Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju temeljem ovog Programa smatraju se potporama male vrijednosti (dalje: potpore) sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1 dalje: Uredba).

 

Sukladno članku 1. Uredbe ovaj Program se ne može primijeniti na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicama:

a)    koje djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;

b)    koje djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje;

c)    koje djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima:

- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvodakupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnice u pitanju;

- ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

d)    potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

e)    potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

 

Ako poduzetnica djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene Uredbe, Uredba se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da dotična država članica osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe ne ostvaruju korist od de minimis potpore dodijeljene na temelju Uredbe.

 

 

Članak 2.

 

Potpore se dodjeljuju jednoj poduzetnici.

 

Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a)    jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b)    jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

c)    jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d. jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

 

Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa iz stavka 2. ovog članka sa preko jednog ili više drugih poduzeća (povezana poduzeća) smatraju se jednim poduzetnikom.

 

Temeljem Uredbe maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući i potporu dodijeljenu temeljem ovog Programa, ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti i vrsti instrumenata dodjele potpore male vrijednosti, no ukoliko poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu taj prag ne smije prijeći iznos od 100.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti), a potpora se ne može odobriti i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

 

 

Članak 3.

 

Ovim Programom propisuju se potpore, prihvatljivi prijavitelji potpore i uvjeti za podnošenje prijave, namjena i sredstva potpore, uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, postupak odobravanja potpore kao i obveze korisnica potpore.

 

Sredstva potpore male vrijednosti na temelju ovog Programa su bespovratna sredstva i osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika sukladno raspoloživim sredstvima.

 

U svrhu realizacije ovog Programa, Grad Dubrovnik uspostaviti će suradnju sa Hrvatskom gospodarskom komorom kao i drugim subjektima koji promiču razvoj poduzetništva žena, sve po potrebi.

 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI POTPORE I UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Članak 4.

 

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti  malog  gospodarstva,  trgovačka  društva,  obrti i OPG-ovi  u  vlasništvu žena, državljanki  Republike  Hrvatske  u  privatnom vlasništvu (50% i više), koje:

   pozitivno  posluju  (sa  izuzetkom  gospodarskih  subjekata  koji  su  započeli  s poslovanjem u prethodnoj i tekućoj godini);

   imaju registrirano sjedište na području Grada Dubrovnika;

   imaju  najmanje  jednog  zaposlenog  na  neodređeno  vrijeme  (samo  vlasnica  ili  jedan zaposleni);

   nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;

   nemaju evidentiran dug prema Gradu Dubrovniku;

   koji su u skladu s odredbama Uredbe;

   koji imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti i dostavili su izvješće o ostvarenju učinaka izvršenog ulaganja za potpore dodijeljene u prethodne dvije godine (ako su iste dobili);

   koji nisu za istu namjenu i trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora.

 

Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka dokazuje se dostavom obvezne dokumentacije propisane člankom 10. ovog Programa.

 

 

IZNOS SREDSTAVA I INTENZITET POTPORE

 

Članak 5.

 

Jedna poduzetnica može podnijeti samo jednu prijavu za jednu ili više namjena iz članka 6. Programa, s tim da pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše do 10.000,00 kuna.

 

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, do razine maksimalnog iznosa.

 

 

NAMJENA I SREDSTVA POTPORE

 

Članak 6.

 

Ovim Programom odobravaju se sredstva potpore za sljedeće poslovne aktivnosti:

 

KATEGORIJA I.   – inicijalni troškovi

      opremanje poslovnog prostora;

      izradu poslovnog plana i konzultantske usluge;

      izrada web stranice;

      sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama;

 

KATEGORIJA II.  – inovacije uvedene u poslovne postupke

      ulaganje u projekte  ženskog  poduzetništva  sa  svrhom  tehnološkog  unaprjeđenja  (kupnja novih strojeva ili opreme kojima će se unaprijediti poslovanje);

      razvoj novog proizvoda ili usluge;

      predstavljanje inovacija i novih proizvoda;

      međunarodnu gospodarsku aktivnost (sajmovi, delegacije, promotivni materijali);

      nastupi na specijaliziranim sajmovima;

      marketing i novi softver;

      edukacija/stručno osposobljavanje nužno za nastavak/poboljšanje aktivnosti;

      uvođenje i stjecanje: normi za usluge; planskih normi; sigurnosnih normi;  normi za uporabu; proizvodnih normi; normi za isporuku; normi za mjerenje; normi za kvalitetu materijala; normi za procedure; normi za ispitivanje i testiranje; normi za objašnjenje i simbole; terminoloških normi; deklaracijskih normi; CE oznaka;

      pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod.

Poslovne aktivnosti se provode kroz sljedeće mjere i to za:

      uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice;

      nabavu opreme, alata i inventara; 

      nabavu novih  tehnologija  (strojevi,  postrojenja  i  oprema  za  proizvodnju,  obradu  i  preradu; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti);  

      izradu poslovnog plana i konzultantske usluge za odobravanje kredita i jamstva;

      poduzetničku izobrazbu;

      troškove izrade web stranice i promidžbenog materijala (brošure u kojima se promoviraju proizvodi ili usluge);

      poduzetnicama početnicama  (do 1 godine  poslovanja)  sufinancirati  će  se  troškovi čuvanja  djece u 75%-tnom  iznosu  cijene  vrtića,  troškova  odgajateljice  i  cijene produženog  boravka  u  školi,  za  razdoblje  od  jedne  godine,  a  najviše  do 10.000 kuna.

 Troškovi koji nisu prihvatljivi i koji se neće uzimati u obzir su sljedeći:

      porez na dodanu vrijednost bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije;

      potrošni materijal, trgovačka roba i nabava/kupovina/najam vozila i pokretnih strojeva;

      troškovi studija;

      osnivački kapital;

      troškovi održavanja i mjesečnog najma poslovnog prostora;

      oglašavanje (emitiranje na TV-u, radio postajama, objave u tisku);

      reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl.);

      inicijalni troškovi za pripremu otvaranja poslovnog subjekta, a koji su neophodni za rad

      istog.

 

 

POSTUPAK PROVEDBE JAVNOG POZIVA

 

Članak 7.

 

Subjekti iz članka 4. ovog Programa pravo na potporu ostvaruju putem Javnog poziva.

 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za namjene iz članka 6. ovog Programa raspisuje Gradonačelnik, a postupak provedbe priprema, vodi i kontrolira Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti traje 20 (slovima: dvadeset) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Javni poziv može se objaviti i u tiskanom tjedniku kao i na stranicama Hrvatske gospodarske komore – Županijska komora Dubrovnik.

 

Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti objavljuju se uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 8.

 

Postupak u svezi dodjeljivanja potpora sukladno ovog Programu obavlja Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (dalje: Povjerenstvo), koje se sastoji od pet članova, koje imenuje Gradonačelnik Grada Dubrovnika na prijedlog Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

Dva člana Povjerenstva čine predstavnici Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Dubrovnik.

 

Povjerenstvo prestaje s radom nakon provedenog postupka dodjele potpora, te članovi Povjerenstva ne primaju nikakvu naknadu za sudjelovanje u postupku.

 

Administrativno - tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 9.

 

Nakon zatvaranja Javnog poziva, evaluacija zaprimljenih prijedloga traje 15 (slovima: petnaest) dana. Povjerenstvo iz članka 8. ovog Programa, razmatra pristigle zahtjeve te na temelju bodova donosi prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika u skladu s utvrđenim kriterijima i raspoloživim sredstvima, sve sukladno ovom Programu i Javnom pozivu.

 

Odluku o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva te se ista objavljuje na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Grad Dubrovnik će uz objavu predmetne odluke iz stavka 2. ovog članka, pisanim putem obavijestiti poduzetnice o odobrenim potporama.

 

Odobrena sredstva se uplaćuju na račun žene poduzetnice po predočenju originala računa o utrošku te dokaza o uplati (izvadak).

 

Prijave pristigle nakon roka ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ostale prijave će se bodovati prema Kriterijima za ocjenu prijava iz članka 14. ovog Programa.

 

 

PODNOŠENJE PRIJAVE 

 

Članak 10.

 

Sastavni dio ovog Programa čini prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama (PRILOG 1), te Izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti (PRILOG 2) te se isti mogu preuzeti na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću obveznu dokumentaciju i to ovisno o pravnom  obliku  registracije subjekta:

 

DOKUMENTACIJA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

 1. ispunjeni prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama;
 2. ispunjena Izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 3. preslika  rješenja o upisu u  sudski  registar  ili  izvadak  iz  sudskog  registra, odnosno ako ima više osnivača društveni ugovor u kojem se vidi struktura vlasništva (min 50% vlasništvo žene);
 4. potvrda nadležne porezne uprave u nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili elektroničkom zapisu, ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 5. potvrda Grada Dubrovnika da nema dugovanja ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 6.  preslika  kompletnog Godišnjeg  financijskog  izvještaja  (GFI)  za prethodnu poslovnu godinu;
 7. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od datuma objave Javnog poziva;
 8. Potvrda o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu za sve zaposlenike.

 

DOKUMENTACIJA ZA OBRTE

 1. ispunjeni prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama;
 2. ispunjena izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 3. preslika  obrtnice  (ako  je  zajednički  obrt  treba  dostaviti  i  presliku  ugovora  o  ortaštvu iz kojeg se vidi struktura vlasništva, min 50% vlasništvo žene) i neslužbeni izvod iz Obrtnog registra;
 4. potvrda nadležne porezne uprave u nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili elektroničkom zapisu, ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 5. potvrda Grada Dubrovnika da nema dugovanja ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 6. obrti koji posluju u sustavu poreza na dohodak dostavljaju presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodnu godinu;
 7. obrti  koji  posluju  u  sustavu  poreza  na  dobit  dostavljaju  presliku  kompletnog  Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu godinu potvrđen od FINA-e;
 8. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od datuma objave Javnog poziva;
 9. potvrda o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu za sve zaposlenike.

 

DOKUMENTACIJA ZA OPG

 1. ispunjeni prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama;
 2. ispunjena izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 3. preslik potvrde Državne uprave o registraciji OPG-a;
 4. potvrda nadležne porezne uprave u nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili elektroničkom zapisu, ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 5. potvrda Grada Dubrovnika da nema dugovanja ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 6. presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodnu godinu;
 7. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od  datuma objave Javnog poziva;
 8. potvrda o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu za sve zaposlenike.

 

Prijaviteljice mogu dostaviti i dopunsku dokumentaciju za potrebe bodovanja po kriterijima ocjenjivanja prednosti za dodjelu sredstava potpore:

      rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti vlasnice i /ili zaposlenice.

 

Podnošenjem prijave podnositeljice ujedno daju suglasnost za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka te objavu na internetskim stranicama Grada Dubrovnika, sve u svrhu prijave na javni poziv i ostvarenja sredstava potpore malih vrijednosti radi koje se podaci prikupljaju kao i prosljeđivanju istih Ministarstvu financija. Grad Dubrovnik će sa osobnim podacima postupati sukladno važećim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

 

Prijave se dostavljaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u pisarnicu Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika“. Uz prijavu podnositeljice  su dužne dostaviti i drugu dokumentaciju određenu Javnim pozivom.

Povjerenstvo ima pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju ukoliko ocijeni da je to potrebno.

 

 

POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE

 

Članak 11.

 

Sredstva se odobravaju prema bodovnoj listi od najvećeg broja bodova na niže do konačne raspodjele ukupnog iznosa sredstava namijenjenih dodjeli potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

Povjerenstvo obavlja administrativnu provjeru zaprimljenih prijava koja uključuje pravovremenost i potpunost prijava, ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Programom i Javnim pozivom te iznos prihvatljivih troškova.

 

Svaki trošak za koji se provjerom utvrdi da nije prihvatljiv biti će isključen.

 

U slučaju da više podnositeljica ima isti broj bodova, prednost ima podnositeljica za čije ulaganje Povjerenstvo procjeni da je od veće važnosti za njezino poslovanje i razvoj.

 

 

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

 

Članak 12.

 

Obveze korisnica su da iz vlastitih sredstava izvrše financiranje sukladno provedenom Javnom pozivu u svrhu dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama.  Po dostavi originala računa i dokaza o uplati izvršit će im se uplata odobrenog iznosa na žiro-račun, što će se detaljno regulirati ugovorom.

 

 

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

 

Članak 13.

 

Neće se razmatrati prijave:

      podnositeljica koje su u stečaju ili postupku likvidacije;

      s nepotpunim podacima i dokumentacijom;

      koje se ne dostave u roku propisanim Javnim pozivom.

 

Prijave Korisnica koje iskoriste pravo na potporu sukladno ovom Programu u tekućoj kalendarskoj godini, ne ostvaruju pravo na potporu u narednoj godini odnosno dvije godine uzastopno, te se takve pristigle prijave neće razmatrati. 

 

 

KRITERIJI ZA OCJENU

 

Članak 14.

 

KRITERIJI ZA OCJENU

BROJ BODOVA

1.

Broj zaposlenih

a)    7 i više

b)    od 3 do 6

c)     do 2

4

3

2

2.

Djelatnost

a)    proizvodne i prerađivačke djelatnosti

b)    računalne djelatnosti i proizvodnja softvera

c)     usluge

d)    trgovina

8

6

4

2

3.

Broj godina poslovanja

a)    do 3

b)    od 4 do 6

c)     7 i više

4

3

2

4.

Udio vlastitih ili drugih izvora sredstava predmeta financiranja

a)    više od 61%

b)    od 40% - 60%

c)     od 20% do 40%

7

5

3

5.

Stupanj inovativnosti i unapređenja poslovanja

       Prema procjeni članova povjerenstva

Max 10

6.

Utvrđena invalidnost vlasnice i/ili zaposlenice poslovnog subjekta

       /                      

6

 

 

OBVEZE KORISNICA

 

Članak 15.

 

Nakon objave Odluke o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika na službenim stranicama Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik zaključuje Ugovor o dodjeli bespovratne potpore sa korisnicom, kojim ugovorom se pobliže utvrđuje način ostvarenja odobrenih novčanih sredstava kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

Obveze korisnica su da dodijeljena bespovratna sredstva utroše sukladno utvrđenim namjenama. 

 

Nalog  za  plaćanje  nije  prihvatljiv  kao  dokaz  o  izvršenom  plaćanju.

 

Kompenzacije i cesije se ne prihvaćaju kao dokaz o izvršenom plaćanju.

 

Ugovor o leasingu se ne prihvaća kao dokaz o izvršenom plaćanju.

 

 

IZVJEŠĆE O UTROŠENIM SREDSTVIMA

 

Članak 16.

 

Korisnice se obvezuju dostaviti Gradu Dubrovniku u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora o dodjeli bespovratne potpore Izvještaj o utrošenim sredstvima uz koji prilažu originale računa i izvode s bankovnog računa kojima dokazuju namjensko trošenje sredstava potpore.

 

Na pisani zahtjev korisnice kada za to postoje opravdani razlozi, rok iz stavka 1. ovog članka može se produljiti za maksimalno dodatnih 15 dana za dostavu podataka iz stavka 1. ovog članka.

 

Ukoliko korisnice kojima je potpora dodijeljena ne koriste dodijeljena sredstva namjenski i/ili odustanu od odobrenog projekta, a potpora je dodijeljena, pokrenuti će se postupak povrata potpore u skladu s odredbama Javnog poziva i Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.

 

Grad Dubrovnik, odnosno predstavnik kojeg odredi pročelnik Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika je ovlašten napraviti izvide i kontrole na terenu obilaskom korisnica i njihovih poslovnih objekata te ima pravo uvida u cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na financirane i sufinancirane namjene.

 

Odobrena sredstva se isplaćuju nakon kontrole i utvrđenja o namjenski korištenim sredstvima.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

 

O svim dodijeljenim potporama male vrijednosti, Grad Dubrovnik obavještava Ministarstvo financija u skladu sa zakonom kojim se uređuju državne potpore.

 

Grad Dubrovnik je obvezan čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele, sve sukladno posebnom propisu.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 301-01/19-04/03

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------