Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

44. Zaključak o prihvaćanju Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.    Prihvaća se  Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.

 

2.    Program ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d. čini sastavni dio ovog zaključka i biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 301-01/16-01/32

URBROJ: 2117/01-09-19-30

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------          

 

 

PROGRAM ULAGANJA GRADA DUBROVNIKA U

DRUŠTVO LUKA DUBROVNIK D.D.

 

 

OSNOVA

Grad Dubrovnik sklopio je s Hrvatskim fondom za privatizaciju Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Luke Dubrovnik  broj: 3302571/9000  dana 06. veljače 2002. godine te  Aneks I Ugovora broj 3302571/9000 o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik dana 18. srpnja 2002. godine. Sukladno odredbama predmetnog Ugovora kao i dopisa Centra za restrukturiranje i prodaju od dana 13. studenog 2018. godine, KLASA: 943-06/12-04/3, URBROJ: 360-04-0102/02-2018-65,  Grad Dubrovnik obvezan je donijeti Programa ulaganja Grada Dubrovnika u društvo Luka Dubrovnik d.d.

 

RAZVOJNI PUT I BUDUĆI PROJEKTI

Razvojni projekti luke u Dubrovniku imaju intenciju svrstati je u skupinu vodećih mediteranskih putničkih luka  po svim obilježjima za stvaranje  kvalitetnog  turističkog proizvoda. Navedeno bi trebalo pridonijeti sveukupnoj turističkoj ponudi dubrovačkog područja. Udio Dubrovnika na sve širem jadranskom tržištu  kružnih putovanja je znatan te već ima status odredišta koje se ne smije propustiti. Luka prima i do tri mega kruzera na kružnim putovanjima, te putničke trajekte i brze putničke brodove na redovnim linijama između svih značajnijih hrvatskih luka kao i na međunarodnoj liniji s lukom Bari. Deseta je svjetska i treća mediteranska luka po broju putnika na jednodnevnom posjetu nekom odredištu na kružnim putovanjima. U budućnosti, izgradnjom nove operativne obale na Batahovini sa dvije trajektne rampe, očekuje se povećanje trajektnog prometa iz Italije i Grčke. Stoga je neophodno razvijati lučke sadržaje i razvijati lučku suprastrukturu koji će pridonijeti kako lučkoj tako i turističkoj ponudi dubrovačkog područja.

 

IZNOS I NAČINA ULAGANJA

Slijedom svega prethodno navedenog, ali i s obzirom na činjenicu da je pojedinačno  najveći dioničar društva Luke Dubrovnik d.d., vlasnik je 48,57141% dionica, Grad Dubrovnik  izvršiti će financijsko ulaganje u iznosu od 2.000.000,00 kn u svrhu realizacije Investicije II, izgradnje Trajektnog terminala na Batahovini, sukladno Ugovoru o koncesiji  u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra  koji je sklopljen dana 19. srpnja 2015. godine između Lučke uprave Dubrovnik i Luke Dubrovnik d.d., a što uključuje i izradu prethodnih studija, tehničko-tehnološke i izvedbene dokumentacije.

Grad Dubrovnik i Luka Dubrovnik d.d. sklopiti će pojedinačne ugovore kojim će definirati prava i obveze vezane za navedeno financijsko ulaganje Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d..

Sukladno odredbama Ugovora o koncesiji  u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra   Investicija II odnosi se na izgradnju zgrade Trajektnog terminala namijenjenog za međunarodni promet na području Zone zahvata 4, područje Trajektne i teretne luke, zajedno sa prometnicama u funkciji prolaska kroz Trajektni terminal koje omogućavaju  organizaciju prometa radi ukrcaja i iskrcaja vozila u plovila, parkirališta te druge sadržaje za korisnike trajekta, putničkih brodova teretnih i ostalih plovila predviđenih Urbanističkim planom uređenja područja  Dubrovnik Gruški akvatorij od dana 27. srpnja 2011. godine i sukladno Zakonu o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka („Narodne novine“ 124/09., 59/12) i ISPS Pravilima i kasnijim izmjenama i dopunama koje nastanu tijekom gradnje ili korištenja maksimalne GBP površine 6.000 m2. Nakon što Lučka uprava Dubrovnik započne sa pripremom glavnog projekta za dobivanje odgovarajuće dozvole za projekt operativna obala Batahovina II obavijestiti će Luku Dubrovnik d.d.  koja će započeti sa  izradom idejnog projekta Investicije II.

 

KRATKI OPIS DIJELA INVESTICIJE

Osnovna namjena (ukratko detalji investicije) trajektnog terminala za međunarodni promet je:

      trajektni i brodski promet s operativnim površinama za ukrcaj i iskrcaj,

      manipulativne površine za osobna i opskrbna vozila,

      montažne konstrukcije za garaže

      biljetarnica i ostali potrebni lučki sadržaji,

      policijsko-carinske službe

 

Prateći lučki sadržaji su:       

      ugostiteljski sadržaji,

      trgovački i poslovni sadržaji (agencije, banke i sl.),

      komunalni objekti i uređaji.

 

Terminal luke za međunarodni trajektni i brodski promet  namijenjen je sljedećim sadajima: javnom i kontroliranom prostoru za putnički promet, ukrcaj, iskrcaj, carinskim prijelazima, policijskoj postaji, garažama, ostalim terminalskim sadajima i ostalim kompatibilnim poslovnim, trgovačkim i uslužnim sadajima.

 

Način i uvjeti gradnje:

      na planiranoj operativnoj obali potrebno je osigurati vezove za trajekte, putničke brodove i privez teretnih i ostalih plovila;

      minimalna udaljenost građevine od regulacijskoga pravca glavne gradske ulice iznosi 5,0 m;

      oblikovanje građevina uskladit će se s uvjetima iz točke 7.3.3., članak 159. odredbi UPU-a Gruški akvatorij (uz konzultaciju sa nadležnim konzervatorskim odjelom).

      planirana površina postojeće i novo-planiranog obuhvata je  28.287 m2, od toga je nova gradnja cca. 3.500 m2.

 

ZAKLJUČAK

Navedeno ulaganje predstavlja ugovornu obvezu Grada Dubrovnika, a koja je potvrđena od strane Centra za restrukturiranje i prodaju  dopisom od 13. studenog 2018 godine, u kojem se poziva Grad Dubrovnik da pristupi izradi Programa ulaganja, a koji će biti komplementaran sa programom razvoja Luke Dubrovnik d.d.

Grad Dubrovnik kao najveći pojedinačni i većinski značajan suvlasnik Luke Dubrovnik d.d. na ovaj način se uključuje u dugoročno održivo planiranje i oblikovanje socio-kulturoloških i ekonomskih tokova, kao direktan poticaj  novim smjerovima u turističkoj privredi i planu razvoja turizma  grada Dubrovnika kao destinacije ali i provedbu akcijskog plana Respect the City.

Nadalje, Grad Dubrovnik navedenim radnjama usmjerava svoje ulaganje i poslovanje Luke Dubrovnik d.d. u skladu sa zacrtanim razvojnim planovima.