Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

52. Zaključak o imenovanju člana Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) i članka 20. i 21. Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o imenovanju člana Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

 

Članak 1.

 

Iris Mihajlović, imenuje se članicom Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Članak 3.

 

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/17-03/37

URBROJ: 2117/01-01-19-4

Dubrovnik, 6. veljače 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------