Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

40. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13 i 6/13– pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19) članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kredita, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 62.660.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Kredit

Fondovi

1.

Projektna dokumentacija (UO za izgradnju i upravljanje projektima)

 

700.000

 

340.000

 

360.000

 

 

 

2.

KARDINALA STEPINCA –

IVA DULČIĆA

1.000.000

 

 

1.000.000

 

 

3.

PARKING HRVI

 

4.300.000

3.000.000

 

1.300.000

 

 

4.

CESTA – ZGRADE HRVI

4.500.000

 

4.140.000

360.000

 

 

5.

NIKA I MEDA PUCIĆA

 

1.500.000

 

 

1.500.000

 

 

6.

IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA

 

200.000

 

 

 

200.000

 

 

7.

VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA

 

340.000

 

 

340.000

 

 

 

8.

VUKOVARSKA ULICA II FAZA

2.660.000

 

 

 

2.660.000

 

9.

ANDRIJE HEBRANGA OBORINSKA ODVODNJA

 

200.000

 

 

200.000

 

 

 

10.

MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA

 

400.000

 

 

400.000

 

 

 

11.

CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA -OSOJNIK

 

19.000.000

 

 

 

 

19.000.000

 

12.

CESTA OSOJNIK -LJUBAČ

450.000

 

450.000

 

 

 

13.

CESTA TAMARIĆ

200.000

 

 

200.000

 

 

 

14.

CESTA GORNJA SELA

500.000

 

500.000

 

 

 

15.

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK

300.000

 

300.000

 

 

 

16.

LAPADSKA OBALA

20.000.000

 

 

 

 

 

20.000.000

17.

CESTA NUNCIJATA

200.000

 

 

200.000

 

 

 

18.

CESTA NA OSOJNIKU

100.000

 

100.000

 

 

 

19.

IMPORTANE-POVRAT SREDSTAVA

750.000

 

750.000

 

 

 

20.

Povrat dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012.,2013. i 2014.

 

4.060.000

 

 

4.060.000

 

 

 

21.

PROJEKTAN DOKUMENTACIJA (UO za promet)

400.000

 

400.000

 

 

 

22

LEGALIZACIJA CESTA

(UO za promet)

900.000

 

900.000

 

 

 

 

UKUPNO

62.660.000

 

3.340.000

13.300.000

4.360.000

21.660.000

20.000.000

 

1.    Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. ( UO za izgranju i upravljanje projektima)

2.    Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete.

3.    Parking HRVI – Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI-a u Mokošici

4.    Cesta-Zgrade HRVI - Nastavak izgradnje pristupne prometnice sa cjelokupnom infrastrukturom prateći  izgradnju zgrada HRVI-a.

5.    Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu.

6.    Izmještanje komunalnih instalacija – izmještanje komunalnih instalacija na cestama sukladno novonastalim potrebama.

7.    Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica -  Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje sa 10 %  potrebnog iznosa.

8.    Vukovarska ulica II faza - Izvođenje radova na nastavku polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od  Bazena do BP INA.

9.    Andrije Hebranga oborinska odvodnja- Izvođenje radova izgradnje kolektora oborinske odvodnje – zapadni dio od ulice Kunske do Rotora, rješenje oborinskih voda koje se slijevaju Kunskom ulicom sa poteza Ulice S. Cvijića  ulice A.Hebranga pa sve do postojećeg ispusta oborinskih voda u Luci Gruž.

10.  Montovjerna-Batala- oborinska odvodnja - Projekt za lokacijsku i građevinsku dozvolu oborinske odvodnje koja povezuje Montovjernu i ulicu Sv. Mihajla (od semafora) s ispustom na Batali kojeg također treba rekonstruirati.

11.  Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik.

12.  Cesta osojnik Ljubač - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača.

13.  Cesta Tamarić - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste Tamarić u naselju Mokošica.

14.  Cesta Gornja sela - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo-Riđica).

15.  Tehničko tehnološki blok - Geodetske i projektantske usluge za izgradnju ceste u obuhvata UPU-a Tehničko-tehnološki blok Osojnik.

16.  Lapadska obala - Izvođenje radova na rekonstrukciji Lapadske obale.

17.  Cesta Nuncijata - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata.

18.  Cesta na Osojniku - Projektantske usluge za rekonstrukciju postojeće ceste u naselju Osojnik.

19.  Importane-povrat sredstava - Povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika.

20.  Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. - Tijekom 2019. godine, sukladno odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a iz 2012.g. nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu dijela glavnice dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.060.000 kn.

21.  Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.( UO za Promet)

22.  Legalizacija cesta - Legalizacija nerazvrstanih cesta Grada Dubrovnika. ( UO za Promet)

 

 

Članak 2.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19) članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Ulaganja u javne površine se očituju u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  23.093.000 kuna i to:

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Kredit

Fondovi

1.

SANACIJA RIVE ROŽAT

 

800.000

 

800.000

 

 

 

2.

SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE

500.000

 

500.000

 

 

 

3.

PARK ZA PSE MOKOŠICA

200.000

 

 

200.000

 

 

4.

PARK GRADAC

 

500.000

 

 

 

 

500.000

5.

SERPENTINE SRĐ

 

500.000

 

 

 

 

500.000

6.

TRG I RIVA SUĐURAĐ

 

200.000

 

 

200.000

 

 

7.

SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

14.500.000

10.000.000

 

 

 

4.500.000

8.

WC KALAMOTA

 

200.000

 

 

200.000

 

 

9.

AZIL ZA ŽIVOTINJE

 

200.000

200.000

 

 

 

 

10.

ULAGANJA U DJEČJA IGRALIŠTA

400.000

 

400.000

 

 

 

11.

IGRALIŠTE GRUŽ

 

410.000

210.000

200.000

 

 

 

12.

BARAKA MOKOŠICA

 

200.000

 

200.000

 

 

 

13.

BOČALIŠTE MOKOŠICA

 

450.000

170.000

 

280.000

 

 

14.

IGRALIŠTE BABIN KUK

 

900.000

 

900.000

 

 

 

15.

IGRALIŠTE KOMOLAC

 

400.000

 

400.000

 

 

 

16.

IGRALIŠTE GROMAČA

 

300.000

 

300.000

 

 

 

17.

IGRALIŠTE KLIŠEVO

 

300.000

 

300.000

 

 

 

18.

IGRALIŠTE ŠIPAN

 

2.133.000

300

 

 

 

2.132.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

23.093.000

 

10.580.300

4.000.000

880.000

0

7.632.700

 

1.      Sanacija rive Rožat – Projektantske usluge, stručni nadzor i izvođenje radova na rekonstrukciji rive u Rožatu

2.      Sanacija obale Rijeke Dubrovačke - Projektantske usluge za izvođenje radova na sanaciji obale cijele Rijeke dubrovačke.

3.      Park za pse Mokošica - Izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji

4.      Park Gradac - Projektantske usluge za rekonstrukciju parka Gradac

5.      Serpentine Srđ- Izvođenje dijela radova na rekonstrukciji serpatina Srđ

6.      Trg i riva Suđurađ - Projektantske i geodetske usluge za uređenje trga i rive u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu

7.      Sanacija odlagališta Grabovica - Izvođenje radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.

8.      WC Kalamota - Završetak adaptacije javnog wc-a na Kalamoti .

9.      Azil za životinje - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju azila za životinje

10.   Ulaganje u dječja igrališta - Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika

11.   Igralište Gruž - Radovi završetka izgradnje

12.   Baraka Mokošica-Projektantske i geodetske usluge za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, podružnica Mokošica

13.   Bočalište Mokošica - Izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova,sanaciji boćališta i pratećih prostorija

14.   Igralište Babin Kuk - Projektantske usluge i izvođenje radova na izgradnji novog igrališta na Babinom Kuku

15.   Igralište Komolac - Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg igrališta

16.   Igralište Gromača - Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg igrališta

17.   Igralište Kliševo - Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg igrališta

18.   Igralište Šipan - Izvođenje radova na izgradnji novog igrališta

 

 

Članak 3.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19) članak 4. mijenja se i glasi:

 

„Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od 950.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

                                                     

                                                     ULAGANJA U JAVNU RASVJETU

 

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Kredit

Fondovi

1.

ZATON - BUNICA

 

150.000

 

 

150.000

 

 

2.

JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA

JAVNA RASVJETA MIRINOVO

500.000

 

 

500.000

 

 

3.

 

 

300.000

 

 

300.000

 

 

 

UKUPNO

 

950.000

0

0

950.000

0

0

 

1.   Zaton-Bunica - Dovršetak radova na rekonstrukciji javne rasvjete u naselju Zaton     bunica

2.   Javna rasvjeta Stara Mokošica – Dovršetak radova na ugradnji nove javne rasvjete

3.   Javna rasvjeta Mirinovo - Dovršetak radova na izgradnji nove javne rasvjete

 

 

Članak 4.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19.) članak 5. mijenja se i glasi

 

„Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od  4.340.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

                                                    

                                                              ULAGANJA U GROBLJA

 

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Kredit

Fondovi

1.

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

 

4.340.000

530.000

0

3.810.000

 

 

 

UKUPNO

 

4.340.000

530.000

0

3.810.000

0

0

 

1.   Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta.

 

 

Članak 5.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/19.) članak 6. mijenja se i glasi:

 

„Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 91.043.000 kuna iz sljedećih sredstava financiranja:

 

r.b.

 

Izvor financiranja

Iznos

1.

Komunalni doprinos

17.300.000

2.

Proračunska sredstva

14.450.300

3.

Komunalna naknada

10.000.000

4.

Kredit (novi 2018.)

21.660.000

5.

Fondovi

27.632.700

 

 

UKUPNO

 

 

91.043.000

 

 

Članak 6.

 

Ove izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/18-09/39

URBROJ: 2117/01-09-19-09

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------