Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnog obroka u Dječjim vrtićima Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 O  D  L  U  K  U 

o izmjeni  i dopuni Odluke o visini dnevnog obroka

u Dječjim vrtićima Dubrovnik

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci  o visini dnevnog obroka u Dječjim vrtićima Dubrovnik  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 17/18.) u članku 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

 

„Grad Dubrovnik u cijelosti snosi trošak cijene dnevnog obroka za djecu u Dječjim vrtićima Dubrovnik“.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA:601-01/19-01/06

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------