Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 25 /18.   i 1/19.),  u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2019.  godinu  ne  smiju biti veći od  764.836.400 kuna.

 

 

Članak 2.

 

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu donosi Gradsko vijeće na prijedlog

gradonačelnika,  ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni

interes, odnosno interes Grada.

 

Dodaju  se stavci  5. i 6. koji glase:

 

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Gradsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

 

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu nefinancijske i financijske imovine Grada, sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

 

 

Članak 3.

 

U članku 26., stavak 4. mijenja se i glasi:

 

Jamstvena zaliha za izdana jamstva proračuna grada Dubrovnika,  u 2019. iznosi  200.000 kuna.

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon  objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"

 

KLASA: 400-06/18-02/01

URBROJ: 2117/01-09-19-36

Dubrovnik, 12. ožujak  2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------