Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

37. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 ­                                                                          

 

 ­                                                               

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/17. i 10/18.)  u članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:                                                

                                                                     

„6. Nikša Selmani – član,“.

 

 

Članak 2.

                                                                     

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                                             

 

KLASA: 013-03/17-03/13

URBROJ: 2117/01-09-19-7

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------