Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

54. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu KLASA: 112-01/18-01/12,  URBROJ: 2117/01-01-19-13, u članku 4. dodaje se:

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske  struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja Grada Dubrovnika

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne  struke na radno mjesto viši stručni suradnik I za pravna pitanja u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika

 

U članku 5. dodaje se sljedeće:

      1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima.

 

 

Točka 2.

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Točka 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA:112-01/18-01/12

URBROJ:2117/01-01-19-18

Dubrovnik, 28. veljače 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------