Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

56. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) i člankom 21. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“  Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

O  D  L  U  K  U

o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

I.

 

Za člana  Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ imenuje se Zlatko Begušić.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

III.

 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/18-03/09

URBROJ: 2117-01-01-19-9

Dubrovnik, 13. ožujka 2019. godine

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------