Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

32. Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto

Na temelju članka 98. Plana prostornog uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 7/05, 6/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15, 18/16), članka 72. Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 19/15 i 18/16) i članka 32 Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

O D L U K U

o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti, visina i način plaćanja naknade kada se zbog prostornih mogućnosti ne može ostvariti kolni pristup građevnoj čestici ili kada na građevnoj čestici nije moguće osigurati propisani parkirališni prostor sukladno odredbama različitih prostornih planova.

 

 

Članak 2.

 

Broj nedostajućih parkirališnih mjesta utvrđuje se posebnim uvjetima iz područja prometa u postupku izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje.

 

 

Članak 3.

 

Za nedostajuće parkirališno mjesto utvrđeno posebnim uvjetima iz područja prometa, investitoru se utvrđuje obveza plaćanja naknade o čemu odlučuje rješenjem Upravni odjel Grada Dubrovnika nadležan za promet, a koja će se namjenski trošiti za gradnju javnih parkirališta i garaža najbližih lokacijama za koje se traže odstupanja.

 

 

Članak 4.

 

Plaćanje naknade za nedostajuća parkirališna mjesta može se odobriti investitoru koji zbog prostornih mogućnosti ne može ostvariti kolni pristup građevnoj čestici.

 

Plaćanje naknade za nedostajuća parkirališna mjesta može se odobriti investitoru i kada na građevnoj čestici nije moguće osigurati propisani parkirališni prostor  i to za:

      rekonstrukciju niske stambene građevine, koja će nakon rekonstrukcije imati ukupno 2 stambene jedinice, najviše za 2 (dva) nedostajuća parkirališna mjesta

      rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene koja ne mijenja svoju namjenu

 

Građevinom javne i društvene namjene u smislu ove Odluke smatraju se građevine:

       namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi),

      namijenjene  radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave,

      u kojima pravne osobe s javnim ovlastima obavljaju poslove javne i društvene namjene,

      sakralni objekti.

 

U granicama obuhvata Urbanističkih planova uređenja i Detaljnih planova uređenja nije moguće plaćanje naknade za nedostajuće parkirališno mjesto.

 

 

Članak 5.

 

Radi naplate naknade utvrđuju se četiri zone:

 

ZONA PODRUČJE NASELJA

      I.        Dubrovnik,

    II.        Bosanka, Donje Obuljeno, Čajkovići, Komolac, Mokošica, Nova Mokošica, Orašac, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Zaton,

   III.        Brsečine, Čajkovica, Gornje Obuljeno, knežica, Petrovo Selo, Suđurađ, Šipanska Luka, Šumet i Trsteno,

  IV.        Dubravica, Gromača, Kliševo, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo i Osojnik.

 

 

Članak 6.

 

Naknada za nedostajuća parkirališna mjesta iznosi:

 

      I.                zona- 100.000,00 kn za jedno nedostajuće parkirališno mjesto

    II.                zona - 60.000,00 kn za jedno nedostajuće parkirališno mjesto

   III.                zona - 40.000,00 kn za jedno nedostajuće parkirališno mjesto

  IV.                zona - 20.000,00 kn za jedno nedostajuće parkirališno mjesto

 

Nedostajuća parkirališna mjesta za autobus ovisno o pojedinoj zoni, uplaćuju se u dvostrukom iznosu.

 

 

Članak 7.

 

Naknada  za nedostajuće parkirališno mjesto za građevine iz članka 4. stavka 3. utvrđuju se u iznosu od 10% od iznosa utvrđenog u članku 6. za pojedinu zonu.

 

 

Članak 8.

 

Investitoru koji stambenu građevinu gradi u skladu s odredbama Zakona o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji (NN 109/04, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15) naknada za nedostajuća parkirališna mjesta utvrđuje se u iznosu od 10% od iznosa utvrđenog člankom 6. za pojedinu zonu.

 

 

Članak 9.

 

Investitoru-fizičkoj osobi koji prvi put:

      gradi stambenu građevinu s jednom ili više funkcionalnih cjelina stambene namjene kojom rješava vlastito stambeno pitanje, a koja zbog prostornih mogućnosti ne može ostvariti kolni pristup građevnoj čestici

      rekonstruira nisku stambenu građevinu  iz članka 4. stavak 2. alineja 1. ove Odluke kojom rješava vlastito stambeno pitanje

 

naknada za nedostajuće parkirališno mjesto utvrđuje se u iznosu od 10% od iznosa utvrđenog člankom 6. ove Odluke za pojedinu zonu i to samo za jednu funkcionalnu cjelinu stambene namjene.

 

Odredbe ovog članka primjenjuju se isključivo za slučaj kada na građevinskoj čestici gradi samo jedan investitor. 

 

Izraz "prvi put gradi stambenu građevinu“ i izraz „prvi put rekonstruira nisku stambenu građevinu" u smislu ove Odluke podrazumijeva da Investitor-fizička osoba nikad nije ishodovao akt za gradnju stambene građevine odnosno funkcionalne cjeline stambene građevine te da nema odnosno da nikad nije imao u vlasništvu nekretninu.

 

Odgovarajućom funkcionalnom cjelinom stambene namjene ne smatra se funkcionalna cjelina stambene namjene u vlasništvu Investitora-fizičke osobe kojim se koristi zaštićeni najmoprimac.

 

Apartman u smislu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, broj: 9/16, 54/16, 61/16 i 69/17)  ne smatra se funkcionalnom cjelinom stambene namjene.

 

Uvjeti koje Investitor-fizička osoba mora zadovoljiti da bi mogao ostvariti pravo iz stavka 1. ovog članka su:

        punoljetnost (navršenih 18 godina),

        hrvatsko državljanstvo,

        prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika s prekidima u ukupnom trajanju od 15 godina ili neprekidno najmanje zadnjih pet godina do dana dostave dokumentacije za utvrđivanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka,

        investitor-fizička osoba i članovi njegovog kućanstva nemaju, niti su imali, na području Grada Dubrovnika u svom vlasništvu ili posjedu drugu nekretninu,

         da na građevinskoj čestici na kojoj se gradi stambena građevina s jednom ili više funkcionalnih cjelina stambene namjene odnosno rekonstruira niska stambena građevinu  iz članka 4. stavak 2. alineja 1. ove Odluke  za koju je potrebno regulirati nedostajuća parkirna mjesta sukladno članku 6. ove Odluke, nije bilo nikakvih akata niti uvjerenja za gradnju a koji bi, sukladno istom članku Odluke, bili od utjecaja na potreban broj nedostajućih parkirališnih mjesta funkcionalne cjeline stambene namjene za koju se traži oslobađanje od plaćanja naknade za nedostajuća parkirna mjesta,

        u trenutku podnošenja zahtjeva za umanjenje naknade za nedostajuće parkirališno mjesto za bračnog druga podnositelja zahtjeva ne smije:

a)    već biti umanjena naknada za nedostajuće parkirališno mjesto, ili

b)    već podnesen zahtjev za umanjenje naknade za nedostajuće parkirališno mjesto.

 

Investitor-fizička osoba koji želi ostvariti pravo iz stavka 1. ovog članka dužan je uz zahtjev priložiti kao dokaz:

       izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o članovima kućanstva, s podacima o srodstvu, nadnevku rođenja i OIB-u (poimence)

       domovnicu

       uvjerenje o prebivalištu

       potvrdu Zemljišnoknjižnoga odjela Općinskoga suda u Dubrovniku (za sebe i za članove kućanstva), da nemaju u svom vlasništvu drugu nekretninu.

       potvrdu Područnoga ureda za katastar u Dubrovniku (za sebe i za članove kućanstva), da nemaju u svom posjedu drugu nekretninu.

       izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ni on, ni članovi kućanstva nemaju u svom vlasništvu i posjedu nekretninu na području Grada Dubrovnika, te da u svom vlasništvu nekretnine nisu ni imali.

       potvrdu o prometu nekretnina i pokretnina Porezne uprave, Ispostave Dubrovnik

       vjenčani list ili potvrdu o bračnom stanju

       druge dokaze po potrebi.

 

Dokumenti priloženi kao dokaz ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

 

Članovima kućanstva u smislu ove Odluke smatraju se bračni drug, djeca i sve ostale osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i podnositelj zahtjeva, te i druge osobe koje žive u kućanstvu s podnositeljem zahtjeva.

 

Investitor-fizička osoba dužan je platiti puni iznos naknade iz članka 6. ove Odluke ako Grad Dubrovnik naknadno utvrdi kako nisu bili ispunjeni uvjeti za primjenu stavka 1. ovog članka kao i u slučaju prenamjene prostora iz stambenog u bilo koju drugu namjenu.

 

Ako Investitor-fizička osoba otuđi funkcionalnu cjelinu stambene namjene za koju je ostvario prava iz stavka 1. ovog članka u roku od 5 godina od dana ostvarenja navedenog prava, dužan je platiti naknadu u punom iznosu iz članka 6. ove Odluke.

 

 

Članak 10.

 

Investitor je dužan naknadu za nedostajuće parkirališno mjesto uplatiti jednokratno u korist Proračuna Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 11.

 

Plaćanjem naknade investitor ne stječe pravo isključivog korištenja javnim parkirališnim ili garažnim mjestima, nego uvjete za izdavanje akata kojim se odobrava građenje ili rekonstrukcija građevine.

 

 

Članak 12.

 

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj  14/15., 5/18.).

 

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/19-09/05

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------