Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

36. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž

Na temelju članaka 19. i 37. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03., 100/04., 141/06, 38/09., 123/11 i 56/16 ), članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i  Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

                                                                 

O  D  L  U  K  U

o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog

radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem

na dijelu čest.zem 1347/1 k.o Gruž

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest.zem 1347/1 k.o. Gruž (u daljnjem tekstu: Odluka), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE) dodjeljuje društvu Argali nekretnine d.o.o.,  OIB 68602461999, Slavonska cesta 17, 43 000 Bjelovar (u daljnjem tekstu OVLAŠTENIK KONCESIJE), koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž.

 

       

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se OVLAŠTENIKU KONCESIJE u svrhu sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž, u zemljišnim knjigama upisana kao pomorsko dobro.

 

Postojeći ribnjak evidentiran je u Lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje KLASA: UP/I-350-05/10-01/093, URBROJ: 2117/01-15-11-28 od 20. lipnja 2011. godine.

 

Područje obuhvata koncesije odnosi se na dio čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž, u zemljišnim knjigama upisana kao pomorsko dobro, od kolničke trake do mora,  kako je označeno u grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.

     

 

Članak 3.

 

Ovom Odlukom utvrđeno je:

      da se predmetni radovi odnose isključivo na sanaciju postojećeg spoja ribnjaka s morem kako bi se unutar ribnjaka osigurala propisna cirkulacija mora te spriječilo daljnje propadanje istog,

      da je Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje izdao Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/10-01/093, URBROJ: 2117/01-15-11-28 od 20. lipnja 2011.godine za rekonstrukciju stambene građevine u čijem kompleksu se nalazi i ribnjak u brutto površini od 315 m2 ;

      da se navedeni radovi mogu izvesti bez ishodovanja građevinske dozvole i glavnog projekta sukladno čl.3 st.10. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ br.12/17 i 34/18.);

      da je predmetna čestica neosporno pomorsko dobro upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku;

      da je čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž od 8. veljače 2019. stavljena pod preventivnu zaštitu do utvrđivanja svojstva kulturnog dobra;

      da je investitor navedenih radova Argali nekretnine d.o.o., Slavonska cesta 17, 43 000 Bjelovar.                                                      

 

 

Članak 4.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE je obvezan koristiti pomorsko dobro dodijeljeno ovom Odlukom u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, te posebnim uvjetima koji će se odrediti ugovorom o koncesiji.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE se obvezuje da će pomorsko dobro koje mu je ovom Odlukom dodijeljeno na posebnu upotrebu, koristiti isključivo za namjenu određenu člankom 1. ove Odluke.

 

                                                                    

Članak 5.

 

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.)

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE  i  DAVATELJ KONCESIJE  obvezuju se uskladiti područje koncesije s eventualnom promjenom prostorno-planske dokumentacije za vrijeme trajanja koncesijskog odnosa, na način da će po okončanju prostorno-planske dokumentacije, OVLAŠTENIK KONCESIJE posebnim elaboratom prikazati eventualna odstupanja u namjeni površina,  te ga dostaviti DAVATELJU KONCESIJE na usklađenje Odluke.

 

 

Članak 6.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE je dužan, u roku ne dužem od mjesec dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, dovršiti predmetnu sanaciju iz članka 2. ove Odluke.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru, osim realizacije predmetnog zahvata zatražiti suglasnost DAVATELJA KONCESIJE, te ishoditi potrebne dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju. 

 

 

Članak 7.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se OVLAŠTENIKU KONCESIJE na razdoblje koje počinje teći od dana sklapanja Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra, uz uvjet da su prethodno ishođene sve potrebne suglasnosti za izvođenje predmetnih radova( Upravni odjel za promet, Konzervatorski odjel u Dubrovniku).

 

Koncesija se dodjeljuje najkasnije do 1. travnja 2019. godine.

 

 Na temelju ove Odluke zaključit će se s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Ova Odluka prestaje važiti, ukoliko OVLAŠTENIK KONCESIJE odbije potpisati Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Smatrat će se da je OVLAŠTENIK KONCESIJE odbio potpisati ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru, ukoliko u roku od 8 (slovima:osam) dana od dostave Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru ne potpiše i ne vrati predloženi tekst ugovora.

 

Naknada za korištenje pomorskog dobra utvrđuje se u ukupnom iznosu od 4.650,00 kn (slovima: četiritisućešeststotinapedesetkuna) jednokratno.

 

Način plaćanja naknade za koncesiju, druga prava i obveze DAVATELJA i OVLAŠTENIKA KONCESIJE utvrdit će se Ugovorom.

 

 

Članak 8.

 

Na temelju ove koncesije OVLAŠTENIK KONCESIJE obvezan je  pridržavati se mjera sigurnosti te voditi osobitu brigu o zaštiti okoliša.  

 

 

Članak 9.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE  dužan je za svaku drugu eventualnu gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost DAVATELJA KONCESIJE.

 

 

Članak 10.

 

U slučaju da OVLAŠTENIK KONCESIJE postupi protivno odredbama članaka 3. do 7., ove Odluke DAVATELJ KONCESIJE može oduzeti koncesiju, uz obvezu OVLAŠTENIKA KONCESIJE za naknadu štete.

 

 

Članak 11.

 

Kada se ispune uvjeti iz Odluke , ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika da po Izvršnosti ove Odluke, sklopi s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

 

 

Članak 12.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: UP/I-342-01/19-02/10

URBROJ: 2117/01-09-19-13

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------