Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

50. Dodatak ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja „2.2. Sveti Jakov“

GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 21712494719 kojeg zastupa Gradonačelnik Mato Franković (u daljnjem tekstu: Nositelj)

 

i

 

Društvo Villa Daniela d.o.o., Frana Supila 35, Dubrovnik, OIB: 11683838086 kojeg zastupa prokurist Ivan Kusalić te Stela Prevendar-Kojaković OIB: 19220970053, Marija Kojaković OIB:15826892079 i Andrija Kojaković OIB: 84889090711, svi iz Dubrovnika, Frana Supila 26, Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Osiguravatelji sredstava),

 

sklopili su

 

 

D O D A T A K    U G O V O R U

o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu

Urbanističkog plana uređenja „2.2. Sveti Jakov“.

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su suglasne i čine neprijepornim da su Nositelj i Osiguravatelji sredstava dana 08.03.2017.sklopili Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja „2.2. Sveti Jakov“ KLASA: 350-02/15-01/07 URBROJ: 2117/01-01-15-27 u ukupnom iznosu od 204.600,00 kn, odnosno 255.750,00 kn s PDV-om (u daljnjem tekstu: Ugovor).

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane su suglasne i čine neprijepornim da je:

-      za postupak izrade Urbanističkog plana uređenja „2.2. Sveti Jakov“ sukladno zahtjevu Konzervatorskog odjela u Dubrovniku potrebno izraditi Objedinjene Konzervatorsko-krajobrazne smjernice i Studiju procjene utjecaja na baštinu (HIA):

-       Nositelj proveo postupke jednostavne nabave i izdao narudžbenice sukladno kojima cijena izrade Objedinjenih Konzervatorsko-krajobraznih smjernica iznosi 18.500,00 kn odnosno 23.125,00 kn s PDV-om te da za Studiju procjene utjecaja na baštinu (HIA) iznosi 120.000,00 kn odnosno 150.000,00 kn s PDV-om i koje čine sastavni dio ovog Dodatka ugovoru.

 

Članak 3.

 

Osiguravatelji sredstava se ovim Dodatkom ugovoru obvezuju financirati izradu Objedinjenih Konzervatorsko-krajobraznih smjernica i Studije utjecaja na baštinu (HIA) u iznosima navedenim člankom 2. ovog Dodatka ugovoru u sljedećim omjerima:

 

- Villa Daniela d.o.o. 50%

 

-  Stela Prevendar-Kojaković, Marija Kojaković i Andrija Kojaković  50% (u jednakim omjerima)

 

Članak 4.

 

Sve ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Dodatka Ugovoru.

 

Članak 5.

 

Ovaj Dodatak Ugovoru zaključen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od toga 2 (dva) za Nositelja, 4 (četiri) za Osiguravatelje sredstava.

                                                                   

Članak 6.

 

Ovaj Dodatak Ugovoru stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

 

KLASA:  350-02/15-01/07                                                 

URBROJ: 2117/01-01-18-67

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------