Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

43. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Revizije Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Dubrovnika i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu

 

 

1.

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Dubrovnika za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika, a usklađen je s Revizijom Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Procjena) i Godišnjim provedbenim planom unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

 

 

2.

 

Ovim Planom određuje se prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za unapređenje zaštite od požara na području Grada Dubrovnika, a sukladno činjeničnom stanju utvrđenom u Procjeni.

 

1. Vatrogasne  postrojbe, vozila, oprema i tehnika

 

Sukladno Procjeni u 2019. godini potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i DVD-ima na području Grada i opremiti ih sa svom potrebnom osobnom i skupnom zaštitnom i radnom opremom za gašenje požara prema važećim Pravilnicima i Planovima za gašenje požara.

 

Potrebno je sve objekte koji služe u vatrogasne svrhe (vatrogasna spremišta i domovi), a koji nisu u vlasništvu vatrogasnih postrojbi zbog neriješenog vlasništva nad njima (državno vlasništvo ili bivše vojarne ), legalizirati i dati na upravljanje tim postrojbama (DVD Šipanska Luka, DVD Lopud).

Vratiti staru poziciju za izgradnju vatrogasnog centra na Ilijnoj glavici, nastaviti s projektom koji bi objedinjavao sve žurne službe Grada Dubrovnika i bio u budućnosti centar za moguće krizne situacije (potresi, terorističke diverzije, velike vremenske nepogode) te isti aplicirati prema mogućem financiranju putem Europskih fondova.

 

Za DVD Zaton nastaviti s projektom izgradnje vatrogasnog doma putem sredstava Europske unije te njihovo sadašnje sjedište osposobiti i opremiti sa svim potrebnim za smještaj i sjedište vatrogasnog broda i njegove posade. U to bi spadalo projektiranje i izgradnja privezišta kao i djelomična rekonstrukcija sadašnjih prostora DVD-a.

 

Na području Grada Dubrovnik djeluje JVP Dubrovački vatrogasci s ispostavom u Orašcu s ukupno 78 profesionalnih vatrogasaca i 10 dobrovoljnih društava (DVD Šipan, DVD Suđurađ, DVD Lopud, DVD Koločep, DVD Orašac, DVD Zaton, DVD Gornja sela, DVD Mravinjac, DVD Osojnik, DVD Rijeka dubrovačka).

 

U JVP Dubrovački vatrogasci i DVD-ima, prema Planu i Procjeni ugroženosti od požara, organizirati vatrogasna dežurstva u vrijeme pojačane opasnosti od nastanka požara tako da se osigura djelotvorna operativnost kao i prostorna pokrivenost cijelog područja Grada.

 

U 2019. godini potrebno je sustavno provoditi obnavljanje voznog parka, vatrogasne opreme i sredstava za gašenje prema Planovima nabave za tekuću godinu i sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

 

Od opreme prema Planu nabave Javne vatrogasne postrojbe i VZGD u 2019. godini planirano je:

-       Sredstva za gašenje ( prah, pjenilo klase A i B )

-       Vatrogasna oprema ( cijevi, armature, pumpe, izolacijski aparati... )

-       Komunikacijski uređaji ( radio stanice i repetitori )

-       Panoramske kamere ( kamere, linkovi, UPS... ).

 

Suočeni s vatrogasnim intervencijama u 2018. i početkom 2019. godine potrebno je iznaći sredstva za  vatrogasnu opremu koja se pokazala nedostajuća pri intervencijama, a znatno bi poboljšala kvalitetu i brzinu vatrogasne intervencije kao i sigurnost vatrogasaca i to:

-       Regeneracijski aparati za disanje

-       Ugradnja banke zraka na pojedinim vatrogasnim vozilima

-       Detektori opasnih tvari

-       Termokamere

-       Reflektori i baterije novije generacije.

 

U 2019. godini je planiran završetak gradnje vatrogasnog broda (mjesec svibanj) te njegovo stavljanje u upotrebu za požarnu sezonu 2019.

 

U planovima sukladno financijskim sredstvima za JVP Dubrovački vatrogasci planirana je nabavka novog vatrogasnog  vozila (obnavljanje voznog parka).

 

Za DVD Koločep je planirana nabavka manjeg prijevoznog sredstva Quad koji bi u slučaju intervencije imao mogućnost prolaska putem od Donjeg do Gornjeg Čela.

 

Za DVD Zaton planirana je zamjena dotrajalog zapovjednog vozila.

 

Od opreme potrebno je dopunjati opremu za potrese, tehničke intervencije, spašavanje iz dubina i visina kao i opremu za ronilačke intervencije prema dostatnim financijskim sredstvima.

 

Za nabavku radne i zaštitne opreme svakog vatrogasca potrebno je osigurati sredstva za nabavku iste prema Pravilniku o radnoj i zaštitnoj opremi JVP.

 

2. Normativni ustroj ZOP-a

 

A)   Prije požarne sezone kao i svake godine revidirati podatke iz Operativnog plana gašenja požara otoka ( brojeve telefona i raspoloživost svih subjekata uključenih u operativni plan - građevinske firme, plovila za prijevoz vatrogasaca, odgovorne osobe raznih pravnih subjekata... )

B)   Napraviti plan i prioritete probijanja i košenja protupožarnih putova i prosjeka, prema Planu za 2019. godinu

C)   Revidirati Plan zaštite od požara Grada Dubrovnika prije požarne sezone.

 

3. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

 

Dojava i komunikacija oko nastalog događaja obavlja se putem operativnog centra u JVP Dubrovački vatrogasci putem broja 193.

 

Za komunikaciju radio vezom uglavnom se koristi digitalni sustav Mototrbo koji se svake godine treba iznova poboljšavati  i mijenjati  u smislu nabavke novih stanica i repetitora.

 

Puštanjem u rad digitalnog radio sustava dobilo se na kvaliteti govora radio veze, bolja pokrivenost prostora Grada Dubrovnika i mogućnost postavljanja dodatnih repetitora na istom kanalu. Digitalni sustav radio veze također ima mogućnost i praćenja vozila i vatrogasaca  koja posjeduju radiostanice sa GPS antenama. U operativnom centru JVP Dubrovački vatrogasci instalirana je oprema za prikaz lokacije vozila gdje operativni dežurni u bilo kojem trenutku može vidjeti lokaciju vozila i pojedinih ljudi što bitno utječe na kvalitetu intervencija.

 

Područje cijelog Grada pokriveno je s pet panoramskih kamera koje pomažu vatrogascima u ranom otkrivanju požara ali i pri samom gašenju požara.

 

Lokacije kamera su: Šipan, Gajina, Srđ, Petka, Golubov kamen i Osojnik.

 

U 2018. godini Grad Dubrovnik je preko odašiljača i veza radiovezom povezao pojedine žurne službe i odjele Grada Dubrovnika s ciljem bolje povezanosti svih subjekata zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće na području Grada te bi taj sustav u 2019. godini trebalo dodatno proširiti na sve zainteresirane službe i društva Grada Dubrovnika.

 

U 2018. godini u suradnji s Hrvatskim šumama i Županijskom vatrogasnom zajednicom napravljena je potpuna rekonstrukcije operativnog centra JVP Dubrovački vatrogasci gdje je došlo do značajnog preventivnog i operativnog unaprjeđenja rada.

 

U operativni centar dodana su dva modula tj. radna mjesta za operativne dežurne, instalirano je još 7 kamera s područja cijele županije, integrirani svi sustavi radioveza (OIV, Mototrbo, Tetra), kao i aplikacija UVI (upravljanje vatrogasnim intervencijama), u koju treba unijeti sve podatke od svih vatrogasnih postrojbi i društava na području Dubrovačko-neretvanske županije (sve podatke o operativnim vatrogascima, vozilima, hidrantskoj mreži, energetskim vodovima, planovima gradova, putovima...).

 

Suradnja između Hrvatskih šuma, Vatrogasne zajednice županije i JVP Dubrovački vatrogasci nastaviti će se i u 2019. godini te će zajednički financirati daljnje unaprjeđenje rada operativnog centra.

Izvršitelj:  JVP Dubrovački vatrogasci i Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

                Vatrogasna zajednica županije i Hrvatske šume

 

 

3.

 

1. Urbanističke mjere

 

1.1. Prostorno planska dokumentacija

 

U postupku donošenja prostorno – planske dokumentacije obavezno primijeniti mjere

zaštite od požara sukladno važećim propisima.

 

1.2. Vatrogasni pristupi i hidrantska mreža

 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“ broj 35/94, 55/94 i 142/03), kao i Pravilnika o hidrantskoj mjeri za gašenje požara („Narodne novine“ broj 08/06), moraju se primjenjivati  za sve zahvate prostornog uređenja. Izuzetno je važno organizirano nadzirati dostupnost vatrogasnim vozilima i vatrogascima do hidranata i vatrogasnih pristupa, da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehničke prakse, da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike, da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila, da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini, da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed, da slijepi vatrogasni pristup, duži od 100 m, mora na svom kraju imati okretišta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

 

Mnoga mjesta na području Grada Dubrovnika ne mogu u potpunosti ispoštovati uvjete za vatrogasne pristupe koje propisuju važeći  Pravilnici (Stari Grad, ulice S. Cvijića, J. Jelačića, Gornji Kono, dio Mokošice... ) zbog svoje već izgrađenosti ili zbog nepropisnog parkiranja automobila na tim područjima. Radi učinkovitijih intervencija potrebno je na takvim područjima propisno označavati požarne putove, osiguravati nova parkirna mjesta te planirati nabavu vatrogasne opreme i vozila (manjih gabarita) koja bi mogla učinkovito intervenirati na tim područjima.

 

Hidrantska mreža mora biti tako dimenzionirana da u cjevovodu za vodu opće potrošnje i vatrogasnu vodu treba osigurati tlak sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži.

 

Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži osigurati minimalne potrebne količine vode sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži.

 

Postavljanje suhe hidrantske mreže od magistrale putem iza crkve u Rožatu prema vrhu brda poviše Mokošice.

 

Vodovod Dubrovnik u suradnji s vatrogascima treba izdati grafički pregled hidranata na terenu, iste obilježiti odgovarajućim propisanim oznakama, a neispravne hidrante dovesti u ispravno stanje.

 

Postojeću hidrantsku mrežu koja ne udovoljava propisima i mjerama tehničke prakse potrebno je sanirati i dovesti u uporabno stanje, pogotovo hidrantsku mrežu blizu objekata s velikim požarnim opterećenjem, Starom Gradu kao i u blizini park šuma.

 

Radi učinkovitog gašenja požara koji dolaze na gusto naseljeno područje Mokošice iz pravca BiH, sukladno financijskim mogućnostima i mogućim tehničkim rješenjima, od Petrova sela do depozita poviše Mokošice osposobiti ili ugraditi određeni broj hidranata, a iznad crkve u Rožatu, uz očišćeni protupožarni put s JTC, postaviti suhu hidrantsku mrežu.

 

Postojeće gustijerne na području Grada evidentirati, redovno održavati i brinuti o količini raspoložive vode.

 

Urediti pristupe i crpilišta za vatrogasna vozila radi crpljenja morske vode za gašenje požara.

 

Izvršitelj: Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

               Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

               Vodovod Dubrovnik

               JVP Dubrovački vatrogasci i Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 

 

4.

 

Sukladno Procjeni ZOP-a Grad Dubrovnik podijeljen je na pet područja odgovornosti prema mogućnosti dolaska vatrogasne postrojbe odgovorne za pojedino područje do najudaljenije točke tog područja u roku  maksimalno 15 minuta.

 

I. Područje odgovornosti.

JVP Dubrovački vatrogasci – postaja Dubrovnik, DVD Rijeka dubrovačka.

 

Odgovornost za učinkovito gašenje požara za I. područje snosi JVP Dubrovački vatrogasci Postaja Dubrovnik.

 

U ljetnim mjesecima kada je prohodnost vatrogasnih vozila smanjena, a opasnost za nastanak požara vrlo velika ustrojava se dežurstvo u DVD Rijeka dubrovačka prema Planu i Procjeni ugroženosti od požara Grada.

 

II. Područje odgovornosti

JVP Dubrovački vatrogasci, ispostava Orašac,  DVD Zaton, DVD Orašac, DVD Osojnik, DVD Mravinjac i DVD Gornja sela.

 

Odgovornost za učinkovito gašenje požara za II. područje snosi JVP Dubrovački vatrogasci, ispostava Orašac.

 

U ljetnim mjesecima kada je prohodnost vatrogasnih vozila smanjena, a opasnost za nastanak požara vrlo velika ustrojava se dežurstvo u DVD Zaton prema Planu i Procjeni ugroženosti od požara Grada.

 

III. Područje odgovornosti

Odgovornost za III. područje snosi DVD Koločep ( stožerno DVD ).

 

IV. Područje odgovornosti

Odgovornost za IV. područje snosi DVD Lopud ( stožerno DVD ).

 

V. Područje odgovornosti

Odgovornost za V. područje snosi DVD Šipan ( stožerno DVD ).

 

Potreban broj dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca, vrsta i količina vatrogasne opreme po područjima odgovornosti su navedeni i razrađeni u Planu i Procjeni ugroženosti od požara Grada Dubrovnika, a način i cijeli tijek mogućih intervencija po područjima odgovornosti od dojave, obavješćivanja nadležnih institucija, slanja vatrogasnih i ostalih snaga zaštite i spašavanja, do gašenja i sanacije požara je razrađen u Operativnom planu gašenja požara.

 

Izvršitelj:   Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

      Vatrogasne postrojbe na području Grada Dubrovnika

 

 

5.

 

Prijevoz opasnih tvari cestovnim i brodskim prijevozom na području Grada

 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području Grada potrebno se strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“ broj 79/07) i Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“ broj 114/12), kao i ostalih propisa o sigurnosti  prometa na cestama.

 

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, a sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ADR. Stupiti u kontakt s Carinskom upravom da se svako vozilo s izrazito opasnim tvarima koje ulazi preko graničnih prijelaza Debeli brijeg, Ivanica i Bistrina, a prolazi preko područja Grada Dubrovnika, prijavi operativnom centru JVP Dubrovački vatrogasci s podacima o vremenu prolaska, količini i vrsti opasne tvari koju prevoze.

 

Izvršitelj: Županijska uprava za ceste, Carinska uprava

 

 

6.

 

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj 33/14) donesene su opće i posebne mjere zaštite šuma i otvorenih prostora od požara, a jedinice lokalne samouprave s područja županije moraju sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće pregledne zemljovide i po stupnjevima opasnosti od šumskog požara.

 

Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal te izrađivati protupožarne prosjeke.

 

Preporuča se sadnja biljaka pirofobnih svojstava na izgorjelim površinama. Ovakvi nasadi su poželjni uz ceste u širini od 10 do 12 m.

 

Na rubovima šume četinjače treba u širini od 20 do 30 m izvršiti jače prorjeđivanje vegetacije, a u širini od 30 do 50 m kresanje donjih grana do visine 3 m kako bi se u slučaju požara spriječilo pretvaranje niskog u visoki požar.

 

U periodima kad vlažnost zraka u šumskim predjelima padne ispod 25% potrebno je ograničiti sve djelatnosti u šumi i pojačati nadzor nad zadržavanjem i kretanjem u šumi.

 

Šumarija Dubrovnik dužna je osigurati sukladno svojim planovima redovnu ophodnju i motrenje na ugroženim šumskim površinama i pružiti pomoć gašenju.

 

Zabraniti promet vozilima na cijelom području park šuma osim žurnih službi i korisnika s posebnom dozvolom.

 

Zabraniti boravak i kretanje na prostoru park šume od zalaza do izlaska sunca.

 

U suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kao nositeljem zaštite pomoći u osiguranju protupožarne zaštite prema Planu i Procjeni zaštite od požara navedenih područja (Park šume Petka i Gornje i Donje Čelo).

 

Ustrojene su motrilačke postaje: tvrđava Srđ (osmatračnica Srđ) i osmatračnica Velji vrh Šipan (organizirati kao ophodnju). Motrilačkoj službi pomaže i pet panoramskih kamera koje su montirane na lokacijama: Srđ, Petka, Komolac (Golubov kamen), Gajina, Velji vrh (Šipan), a kojima se upravlja iz operativnog centra VZGD.

 

Izvršitelj: Vatrogasna Zajednica Grada Dubrovnika i JVP Dubrovački vatrogasci

                 Javna ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

                 Dubrovačko–neretvanske županije

                 Šumarija Dubrovnik

 

 

7.

 

Zaštita objekata s velikim požarnim opterećenjem, objekti u kojima se okuplja veliki broj ljudi kao i objekti od velikog povijesnog značaja

 

Svake godine raditi vježbe na objektima i područjima s velikim požarnim opterećenjem, vrlo vrijednim objektima od povijesnog značaja kao i u objektima u kojima se okuplja veliki broj ljudi. Poseban naglasak staviti na preventivu i unaprjeđenje gašenja na objektima unutar starog Grada.

 

Također svake godine sukladno mogućnostima raditi na edukaciji, usavršavanju putem seminara (Opatija, Makarska), praktičnim vježbama na vatrogasnim poligonima (flashower, Šapjane, firerescue Zagreb) te obilascima raznih sajmova vatrogasne opreme i vozila pripadnika vatrogasnih postrojbi.

 

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i djelotvorniju prevenciju nastanka požara, tijekom cijele godine potrebno je raditi edukativne vježbe s ciljem upoznavanja djece s opasnostima od nastanka  požara.

 

Na posebno vrijednim i požarno opterećenim područjima nužno je postaviti i znakove upozorenja i znakove evakuacije.

 

Izvršitelj: Vatrogasna Zajednica Grada Dubrovnika i JVP Dubrovački vatrogasci

 

 

8.

 

 Zaštita poljoprivrednih površina

 

Poljoprivredne površine prikazane su na temelju podataka iz Prostornog plana Grada Dubrovnika. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru koja obvezuje i Grad Dubrovnik. Prevladavajuće kulture koje se uzgajaju na poljoprivrednom zemljištu su vinova loza, masline te povrtlarske kulture. Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje poljskih putova, kanala, živica, rudina i međa. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 01. lipnja tekuće godine. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara uz prethodno obavještavanje vatrogasnog operativnog centra Grada Dubrovnika.

 

Izvršitelj: Vlasnici i korisnici šuma i poljoprivrednog zemljišta s područja Grada Dubrovnika

 

 

9.

 

Prijenos i distribucija električne energije

 

U sklopu redovitog održavanja i čišćenja naročitu pažnju voditi o slijedećem:

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 35 kV, a 5 metara ispod 10 kV dalekovoda te sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice dalekovoda. Neizostavno je čišćenje posječenih ostataka biljaka ispod dalekovoda.

 

Posebnu pažnju posvetiti:

-       dotrajalosti pojedinih stupova

-       kvaliteti i podešenosti zaštite vodova

-       stanju izolatora, odvodnika prenapona i vodiča

-       zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima.

 

Prilikom rekonstrukcije, odnosno sanacije dalekovodne mreže preporuča se:

-       izvršiti sukcesivnu zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mreži, odgovarajućim kvalitetnim stupovima

-       zračnu 10 kV mrežu prema mogućnostima i tehničko ekonomskoj opravdanosti zamijeniti kabelskom.

 

Izvršitelj: Elektroprenos  Split

 

 

10.

 

Protupožarni putovi

 

Od izuzetne važnosti u preventivnom smislu je održavanje protupožarnih putova, prosjeka pojaseva uz nerazvrstane prometnice na području Grada Dubrovnika. Svake godine napraviti reviziju Plana protupožarnih putova na području Grada i odrediti prioritet sanacije i održavanja istih. Od važnijih putova u protupožarnom smislu treba izdvojiti putove na području Rijeke dubrovačke i Elafita, park šuma Petka i Koločep, Bat, putovi Modrič kamen – Osojnik i Orašac–Trsteno.

 

Potrebno je nastaviti i izradu protupožarnog graničnog puta vrhom brda Mokošica, Golubov kamen– Osojnik starom Austrijskom cestom, u suradnji s općinom Ravno koje je na području BiH.

 

Izvršitelj: Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu,

               Upravni odjel za promet

               Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 

 

11.

 

Ovaj godišnji provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 214-02/19-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-3

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------