Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

55. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), a u skladu s člankom 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15) i člankom 21. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“  Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

I.

 

Razrješuje se član Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ Andrej Drobac.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

III.

 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/09

URBROJ: 2117-01-01-19-8

Dubrovnik, 13. ožujka 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------