Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

31. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09, 139/10), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 25/18.,1/19 i 3/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

ODLUKU

o zaduživanju Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnog projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2019. do 2021. godinu, kod OTP banke d.d. u iznosu od 38.000.000,00 kuna, i to za projekt:

 

Projekt 18034005  -  Stanovi Mokošica

 

Uvjeti kreditiranja su slijedeći:

 

1.     Iznos kredita:                                                      38.000.000,00 kuna

2.     Kreditor:                                                              OTP banka d.d.

3.     Vrsta kredita                                                       Dugoročni kunski kredit

4.     Metoda obračuna kamata                                  Kamatna stopa je fiksna na iznos kredita.

                                              Na obračun se primjenjuje proporcionalna

                                              metoda obračuna -dekurzivno

5.      Nominalna kamatna stopa:                                1.27%

6.     Efektivna kamatna stopa:                                  1,31%

7.      Interkalarna kamata:                                          u visini redovne kamatne stope

8.      Poček                                                                2 godine

9.      Rok otplate kredita:                                            u 40 jednakih tromjesečnih rata

10.   Naknada za obradu zahtjeva:                            0,25% jednokratno na iznos odobrenog  

                                                                                 kredita (95.000,00 kuna)

11.   Zatezna kamata:                                                Promjenjiva- u skladu sa pozitivnim  

                                                                                 propisima Republike Hrvatske

12.   Iznos ukupnih kamata:                                       3.972.378,86 kuna

13.   Ukupna cijena kredita:                                       41.972.378,86 kuna

14.   Konačna cijena kredita:                                      42.067.378,86 kuna

15.   Instrumenti osiguranja:                                       2 (dvije) bjanko vlastite akceptirane

mjenice Korisnika kredita s odredbom “bez protesta” i ovjerenim mjeničnim očitovanjem,

                                                                                                                                                                      1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u Proračunu Grada Dubrovnika iz općih prihoda i primitaka.

 

 

Članak 3.

 

Odobrena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Grada Dubrovnika iz članka 1. ove odluka u skladu sa Proračunom Grada Dubrovnika za 2019. godinu i projekcije za 2020 i 2021. godinu, te Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2019. – 2021. godinu.

 

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Ugovora o kreditu između Grada Dubrovnika i OTP banke d.d., a  nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za izdavanje bjanko mjenica i zadužnice za osiguranje povrata kredita.

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 400-01/19-01/02

URBROJ: 2117/01-09-19-10

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------