Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

45. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 20. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23./18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 ), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

1.   Ivan Maslać

2.   Dinko Mandić

3.   Dubravko Tullio

4.   Nives Radović

5.   Stjepan Ćavar

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva te Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18.);

      izrada prijedloga odluke o odobravanju, neodobravanju financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije;

      i dr. zadaće propisane poslovnikom povjerenstva.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 630-01/19-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-04

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------