Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

35. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 26. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

O D L U K U

o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih usluga, prekršajne odredbe, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

 

Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za građane i pravne osobe na području Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Dimnjačarski poslovi su uslužna komunalna djelatnost i moraju se obavljati kontinuirano.

 

 

Članak 2.

 

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

1.    obavljanje redovnih i izvanrednih kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka,

2.    čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka,

3.    provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

4.    poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka.

 

Pod dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se dimnjaci, usponski i horizontalni dimovodni kanali, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje, uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova i drugi dijelovi dimnjaka.

 

Pod uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka u smislu ove Odluke smatraju se uređaji za loženje na kruta, tekuća i plinska goriva priključeni na dimovodni objekt ili uređaj za odvod ispušnih plinova.

 

 

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

Članak 3.

 

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe – obrtnici, registrirani za obavljanje te djelatnosti i koje imaju zaposleno stručno osposobljene osobe za obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

 

Članak 4.

 

Dimnjačarske poslove na području Grada obavlja pravna i/ili fizička osoba - obrtnik na

temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

Za koncesiju se plaća godišnja naknada Gradu Dubrovniku.

 

Koncesija se daje za određeno dimnjačarsko područje na rok od 4 godine.

 

Koncesionar može obavljati dimnjačarske poslove samo na dimnjačarskom području za koje ima koncesiju.

 

Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

 

 

Članak 5.

 

Postupak davanja koncesije, sadržaj dokumentacije za nadmetanje, kriterij za odabir najpovoljnije ponude, određivanje iznosa naknade za koncesiju, donošenje odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada, provodi se sukladno važećim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama, te Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  kojima se uređuje koncesije.

 

 

Članak 6.

 

Dimnjačarski poslovi obavljaju se na određenim dimnjačarskim područjima.

 

Na području Grada Dubrovnika je jedno dimnjačarsko područje koje obuhvaća naselja:

Bosanka, Brsečine, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubravica, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo., Knežica, Koločep, Komolac, Lopud, Lozica, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Šipanska Luka, Šumet, Trsteno i Zaton.

 

 

Članak 7.

 

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obvezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata.

 

Plan iz stavka 1. ovog članka obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih poslova po ulicama i kućnim brojevima.

 

Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka sačiniti najkasnije do 31. prosinca za sljedeću godinu i dostaviti ga Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti.

 

 

Članak 8.

 

Vlasnici, korisnici, predstavnici suvlasnika, odnosno upravitelji zgrada i drugih nekretnina te prostora koji podliježu kontroli i čišćenju dimovodnih objekata, dužni su i odgovorni sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, održavati u ispravnom stanju dimnjake, dimovodne objekte, ložišta i uređaje za loženje sa sustavom dobave zraka, te o održavanju istih moraju posjedovati dokumentaciju.

 

Vlasnik, korisnik, predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrada dužan je voditi brigu da se uređaji za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodni objekti redovito kontroliraju i čiste sukladno ovoj Odluci  i pozitivnim propisima.

 

Vlasnik, korisnik, predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrade, dužan je Koncesionaru:

1.    omogućiti kontrolu i čišćenje dimnjaka, dimovodnih objekata i uređaja za loženje koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli,

2.    dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje, dimnjaku, vrsti goriva i sezoni loženja,

3.    omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu.

 

Vlasnik, korisnik, predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrade, zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta ili zbog promjene uređaja za loženje ili promjene energenta, dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

 

Vlasnik, korisnik, predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrade, dužan je svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu energenta prijaviti Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene.

 

 

Članak 9.

 

Koncesionar je dužan korisnika usluga obavijestiti o danu i vremenu kontrole i čišćenja, te

u tu svrhu, na vidnom mjestu u zgradi ili na objektu, odnosno na drugom prikladnom mjestu izvjesiti pisanu obavijest najmanje tri dana prije obavljanja dimnjačarskih usluga.

 

 

Članak 10.

 

Vlasnik, predstavnik suvlasnika, korisnik usluge, upravitelj zgrade, ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimovodnih objekata, dimnjaka i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

 

Radi ispravne kontrole i čišćenja dimovodnih objekta pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

 

 

Članak 11.

 

Koncesionar je dužan uslugu kontrole i čišćenja obaviti na način kojim se korisniku usluge ne nanosi šteta.

 

Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed kontrole i čišćenja dimovodnih objekta i uređaja za loženje Koncesionar je u dužan očistiti i ukloniti na propisan način.

 

 

Članak 12.

 

Ako Koncesionar utvrdi da na dimovodnom objektu i/ili uređaju za loženje sa sustavom dobave zraka postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti vlasnika, korisnika usluge i upravitelja zgrade i pozvati ga da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti duži od mjesec dana.

 

Ukoliko se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri sljedećem čišćenju i kontroli dimovodnog objekta i/ili ložišta, Koncesionar će o tome obavijestiti upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva i Inspekciju za zaštitu od požara i eksploziva, Ministarstva unutarnjih posla.

 

Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji mogu nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka, dužan je odmah upozoriti ugrožene stanare zgrade te bez odgode o tome obavijestiti nadležnu inspekciju, distributera plina ako se radi o plinskom sustavu dimovodnog objekta i uređaja za loženje.

 

 

Članak 13.

 

Koncesionar je dužan voditi kontrolne listove o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavima dobave zraka (u daljnjem tekstu: kontrolni listovi).

 

Kontrolni listovi vode se u dva primjerka za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada.

 

Jedan primjerak kontrolnih listova obvezan je čuvati Koncesionar, a drugi primjerak korisnik usluga ili predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrade, te ga  dostaviti upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva po zaprimljenom zahtjevu.

 

Kontrolni list sastoji se od kontrolnog lista zgrade, kontrolnog lista svakog pojedinog dimovodnog objekta na kojima postoje nedostaci ili ih nije moguće čistiti i kontrolirati te kontrolnog lista svakog pojedinog uređaja za loženje s priključnom cijevi i sustavom dobave zraka na kojima postoje nedostaci ili ih nije moguće čistiti i kontrolirati sa sljedećim podacima;

 

1. KONTROLNI LIST ZGRADE

 

1.1. Oznaka dimnjačarskog područja

1.2. Oznaka zgrade - ulica i kućni broj

1.3. Ime i prezime korisnika usluge, ime i prezime predstavnika suvlasnika i naziv tijela koje upravlja zgradom

1.4. Podaci o ukupnom broju dimovodnih objekata, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu

1.5. Podaci o ukupnom broju uređaja za loženje, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu

1.6. Podaci o ukupnom broju dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka koji se kontroliraju i čiste u određenim rokovima

1.7. Datume obavljenog čišćenja i kontrole s podacima o obavljenim radovima prema cjeniku

dimnjačarskih usluga

1.8. Ime, prezime i potpis dimnjačara, korisnika usluge ili predstavnika suvlasnika zgrade, upravitelja zgrade nakon obavljanja dimnjačarskih poslova

1.9. Priložene kontrolne listove pojedinih dimovodnih objekata na kojima postoje nedostaci ili ih nije moguće čistiti i kontrolirati

1.10. Priložene kontrolne listove pojedinih uređaja za loženje s priključnom cijevi i sustavom dobave zraka, na kojima postoje nedostaci ili ih nije moguće čistiti i kontrolirati.

 

2. KONTROLNI LIST SVAKOG POJEDINOG DIMOVODNOG OBJEKTA NA KOJIMA POSTOJE NEDOSTACI ILI IH NIJE MOGUĆE ČISTITI I KONTROLIRATI

 

2.1. Podaci o svakom pojedinom dimovodnom objektu (u uporabi ili ne, vrsta, gorivo, imena i prezimena korisnika)

2.2. Podaci o utvrđenim nedostacima s obrazloženjem, rokovima uklanjanja nedostataka i uklonjenim nedostacima za svaki dimovodni objekt

2.3. Datume neobavljenog čišćenja i kontrole s razlogom neobavljanja čišćenja i kontrole za svaki dimovodni objekt

2.4. Ime, prezime i potpis dimnjačara, predstavnika suvlasnika zgrade, upravitelja zgrade ili korisnika usluge za svaki dimovodni objekt nakon obilaska dimnjačara ili

podatak o odbijanju potpisa korisnika/predstavnika suvlasnika, upravitelja zgrade.

 

3. KONTROLNI LIST SVAKOG POJEDINOG UREĐAJA ZA LOŽENJE S PRIKLJUČNOM CIJEVI I SUSTAVOM DOBAVE ZRAKA NA KOJIMA POSTOJE NEDOSTACI ILI IH NIJE MOGUĆE ČISTITI I KONTROLIRATI

 

3.1. Podaci o svakom pojedinom uređaju za loženje s priključnom cijevi i sustavom dobave zraka (vrsta-sustav, gorivo, snaga, u uporabi ili ne, ime i prezime korisnika)

3.2. Podaci o utvrđenim nedostacima s obrazloženjem, rokovima uklanjanja nedostataka i uklonjenim nedostacima  za svaki uređaj

3.3. Datume neobavljenog čišćenja i kontrole s razlogom neobavljanja čišćenja i kontrole za svaki uređaj

3.4. Ime, prezime i potpis dimnjačara i korisnika ili predstavnika suvlasnika, upravitelja zgrade za svaki uređaj nakon obilaska dimnjačara ili podatak o odbijanju potpisa korisnika/predstavnika suvlasnika, upravitelja zgrade.

 

Kontrolni listovi čuvaju se trajno.

 

 

Članak 14.

 

Koncesionar je dužan i u digitalnom obliku voditi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole kao i registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka (kontrolni listovi) prema podacima propisanim člankom 13. ove Odluke.

 

Koncesionar unosi podatke u evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole i registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka u roku od trideset dana od obilaska terena.

 

 

Članak 15.

 

Koncesionar je dužan do 1. veljače tekuće godine upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva podnijeti godišnji izvještaj o radu dimnjačarske službe, za prethodnu godinu.

 

 

Članak 16.

 

Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova sukladno cjeniku

dimnjačarskih usluga.

 

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Koncesionaru plaća korisnik usluge.

 

 

Članak 17.

 

Koncesionar naplaćuje dimnjačarske usluge od vlasnika odnosno korisnika nekretnine ili postrojenja dostavljajući uz račun obvezno Radni nalog-Dnevnik za obračun izvršene usluge kao prilog.

 

Dimnjačarske usluge izvedene u objektima koje su suvlasnici povjerili na upravljanje pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za poslove upravljanja (u nastavku: Upravitelj zgrade), Koncesionar naplaćuje od vlasnika odnosno korisnika nekretnine, s time da račun za izvedene dimnjačarske usluge ispostavljaju Upravitelju zgrade.

 

Koncesionar je obvezan uz račun za obavljene usluge koji dostavlja Upravitelju zgrade dostaviti i Radni nalog-Dnevnik za obračun izvršene usluge kao prilog.

 

 

III.  ROKOVI KONTROLE I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE

 

Članak 18.

 

Koncesionar u obavljanju dimnjačarskih poslova:

1.    redovito pregledava dimovodne objekte i uređaje za loženje (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom);

2.    kontrolira i čisti dimovodne objekte;

3.    čisti uređaje za loženje (kotlove, kamine, peći, štednjake, peći za spaljivanje);

4.    kontrolira uređaje za loženje i ispituje emisije plinova.

 

 

Članak 19.

 

U svrhu održavanja dimovodnih objekata Koncesionar provodi obveznu redovitu i izvanrednu kontrolu i čišćenje.

 

 

Članak 20.

 

Redovita kontrola i čišćenje provodi se najmanje jedanput godišnje, na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva.

 

Dimovodni objekti obvezno se kontroliraju, a prema potrebi i čiste prije početka ogrjevne sezone, a u pravilu i po završetku iste.

 

Za dimovodne objekte koji se koriste i izvan ogrjevne sezone ili se koriste tijekom cijele godine (proizvodni, turistički i ostali gospodarski objekti, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove i sl.) redovita kontrola obvezno se provodi najmanje četiri (4) puta godišnje (kvartalno) dok se čišćenje obavlja po potrebi, a najmanje dva (2) puta godišnje.

 

Redovita kontrola uključuje najmanje:

      vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje,

      tlačnu probu u slučaju sumnje,

      usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka,

      mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja za loženje na plinsko gorivo.

 

 

Članak 21.

 

Na način utvrđen u članku 20. st. (3) ove Odluke obavlja se obvezna izvanredna kontrola dimovodnih objekata posebno prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara, te po zahtjevu nadzornog inspekcijskog tijela.

 

 

Članak 22.

 

Obveznoj kontroli i čišćenju ne podliježu dimovodni objekti koji se ne koriste, pod uvjetom da ih njihovi korisnici odjave nadležnom Koncesionaru.

 

Dimovodni objekti koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice) ne podliježu odredbama članka 20. ove Odluke, već se njihova kontrola i čišćenje vrše po pozivu i dogovoru sa Koncesionarom, uz obvezu korisnika usluge da jednom godišnje obvezno osigura čišćenje i kontrolu i na takvim objektima.

 

 

Članak 23.

 

Kod tehnološki specifičnih postrojenja za loženje koje može održavati prema garantnim i drugim uvjetima samo ovlašteni serviser, postoji samo obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira da se li ona redovito održavaju.

 

 

Članak 24.

 

Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe.

 

Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku.

 

Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

 

O spaljivanju čađe Koncesionar je dužan obavijestiti ostale korisnike zgrade i JVP Dubrovnik.

 

 

Članak 25.

 

Pored redovitih i izvanrednih kontrola i čišćenja dimovodnih objekata, čišćenje i kontrola obavlja se i na zahtjev Korisnika usluga i izvan rokova navedenih u članku 20. ove Odluke.

 

Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrđenih ovom Odlukom, primjenjuju se naknade prema ugovorenom cjeniku.

 

U slučaju prijave zbog neispravnosti dimovodnog objekta, Koncesionar je dužan izvršiti kontrolu i čišćenje po proslijeđenoj prijavi upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva o trošku vlasnika, korisnika, predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade.

 

 

IV. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

 

Članak 26.

 

Nadzor nad radom dimnjačarske službe, obavlja upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva putem Odsjeka za komunalno redarstvo i ovlaštene osobe iz nadležnog upravnog odjela (dalje u tekstu: ovlaštena osoba), te policijski inspektori zaštite od požara i eksploziva u Dubrovniku.

 

 

Članak 27.

 

Komunalni redar je ovlašten:

1.    narediti obavljanje dimnjačarskih poslova, ako utvrdi da ih ovlašteni Koncesionar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,

2.    zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

3.    pokrenuti prekršajni postupak protiv prekršitelja te naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja,

4.    poduzimati i druge propisane mjere iz svoje nadležnosti.

 

Ovlaštena osoba je ovlaštena:

1.    kontrolirati: vođenje godišnjeg plana, kontrolne listove, radne naloge, isticanje obavijesti o dolasku dimnjačara te registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka,

2.    poduzimati i druge propisane mjere iz svoje nadležnosti.

 

 

Članak 28.

 

Koncesionar je dužan komunalnom redaru i ovlaštenoj osobi na njihov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

 

 

Članak 29.

 

Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva  vodi evidenciju o izdanim koncesijama i evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, načinu rješavanja pritužbi o izrečenim novčanim kaznama i dr.).

 

 

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 30.

 

Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna, ako kao korisnik usluge:

1.    ne omogući kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, ne da podatak o broju i vrsti uređaja za loženje, dimnjaka i vrsti goriva te ne omogući pristup uređaju za loženje i dimnjaku, (članak 8. st. 3.)

2.    ne prijavi svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu goriva Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene, (članak 8. st. 5. )

3.    spriječi Koncesionaru pristup do mjesta za čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje ili ga ometa u obavljanju dimnjačarskih poslova, (članak 10. )

4.    ukoliko ne ukloni nedostatke na dimnjaku i/ili uređaju za loženje naložene od strane Koncesionara, (članak 12.)

5.    ne obavijesti Koncesionara o upotrebi dimovodnog objekta koji nije bio upotrebljavan ili je promijenjen energent (članak 21.).

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao korisniku usluge u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku koja obavlja djelatnost kao Koncesionar u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi kao korisniku usluge u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

 

Članak 31.

 

Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, ako kao korisnik usluge:

1.    ne vodi i ne čuva kontrolne listove na propisan način (članak 13.).

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao korisniku usluge u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku koja obavlja djelatnost kao Koncesionar u iznosu od 2500,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi kao korisniku usluge u iznosu od 1000,00 kuna.

 

 

Članak 32.

 

Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna ako kao Koncesionar:

1.    obavlja dimnjačarske poslove na dimnjačarskom području za koje nema koncesiju, (članak 4.)

2.    ukoliko utvrdi, a ne obavijesti nadležnu inspekciju o postojanju neposredne opasnosti za život ljudi i imovine, (članak 12.)

3.    ne vodi i ne čuva kontrolne listove na propisan način (članak 13.)

4.    ne vodi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole te registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka na propisan način (članak 14.),

5.    ne podnese godišnji izvještaj o radu dimnjačarske službe (članak 15.),

6.    ukoliko prilikom spaljivanja čađe ne obavijesti JVP Dubrovnik i ostale korisnike zgrade, (članak 24.)

7.    ne dostavi komunalnom redaru i/ili ovlaštenoj osobi podatke, očitovanja i dokumentaciju (članak 28.).

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao Koncesionaru u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku koja obavlja djelatnost kao Koncesionar u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

 

Članak 33.

 

Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna ako kao Koncesionar:

1.    ne donese godišnji plan obvezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i ne dostavi ga nadležnom upravnom odjelu do 31. kolovoza tekuće godine, (članak 7. )

2.    ne vodi brigu o čistoći prostorije pri obavljanju dimnjačarskih poslova (članak 11.),

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao Koncesionaru u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku koja obavlja djelatnost kao Koncesionar u iznosu od 2.500,00 kuna.

 

 

VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ugovor o koncesiji koji je sklopljen do stupanja na snagu ove Odluke između ovlaštenog dimnjačara i Grada Dubrovnika ostaje na snazi sa svim svojim odredbama do isteka roka na koji je sklopljen.

 

Koncesionar koji ima ugovor iz stavka 1. ovog članka dužan je dostaviti upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva godišnji plan kontrole i čišćenja sukladno odredbi članka 7. ove Odluke.

 

 

Članak 35.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 3/07.).

 

 

Članak 36.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/19-09/03

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------