Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

49. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća

Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

                         

                                                     

                 

1.       U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/17), u točki 1. podtočka 3. mijenja se i glasi:

„3.  Andrej Drobac ,

 

  

2.      Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                     

 

KLASA: 013-03/17-03/47                                                    

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------