Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 12.05.22.

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.

Gradsko vijeće

48. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
49. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati
50. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“
51. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
52. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“
53. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
54. Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika
55. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – park Gradac
56. Odluka o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa
57. Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa
58. Odluka o koeficijentu za obračun plaća ravnatelja/ica javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika
59. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti upisa djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika
60. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika
61. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
62. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika radi izgradnje crpne stanice na čest. zem. 1875/16 k.o. Dubrovnik
63. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 3 godine za nabavu validatora
64. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Dubrovniku
65. Izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri
66. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini
67. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card)
68. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2021. godini
69. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“

Gradonačelnik

70. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica I na okoliš
71. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš
72. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš
73. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu