Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

52. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“

52. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“

 

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U  

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE  ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA,  IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA

TE STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“

 

 

Članak 1.

 

Stavlja se izvan snage Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja „Radeljević – Libertas” („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/21).

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 350-02/19-02/03

URBROJ: 2117-1-09-22-60

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------