Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

53. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

53. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

 

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/22-01/16 URBROJ: 2117-09/2-22-06 od 11. travnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA

I.   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević – Libertas“ (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 03/11.)dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 07/05., 06/07., 10/07., 03/14., 09/14., 19/15., 18/16.-pročišćeni tekst, 25/18., 13/19., 07/20.-pročišćeni tekst, 02/21., 05/21.-isp., 07/21.-pročišćeni tekst) – dalje u tekstu: Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/05., 10/07., 08/12., 03/14., 09/14.-pročišćeni tekst, 04/16., 25/18., 13/19., 08/20.-pročišćeni tekst, 05/21., 08/21.-pročišćeni tekst) – dalje u tekstu: Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika.

 

 

II. PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IZMJENA I DOPUNA UPU-a   

    „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA

     DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 2.

 

Izrada i donošenje Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika temelji se na odredbama članaka 81.-113. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – dalje u tekstu: Zakon te Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova – dalje u tekstu: Pravilnik te drugim važećim propisima iz područja prostornog uređenja.

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“  

     TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I

      DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 3.

 

Nakon donošenja UPU-a „Radeljević – Libertas“ izmijenile su se društveno-gospodarske okolnosti i vlasnička struktura te s tim u skladu stavovi i promišljanja o realizaciji pojedinih zahvata unutar obuhvata UPU-a, iz čega proizlazi potreba redefiniranja pojedinih planskih postavki za predmetno područje.

 

Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika su:

      usklađenje sa Zakonom,

      izmjene planskih rješenja te revidiranje uvjeta gradnje i uređenja područja obuhvata u tekstualnom i grafičkom dijelu radi usklađenja sa smjernicama definiranih strateškim gradskim projektima, dokumentima, podlogama i studijama iz članka 7. ove Odluke, a u cilju stvaranja preduvjeta za realizaciju suvremene gradske poslovne zone sukladno novim društveno-gospodarskim okolnostima,

      usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika,

      revidiranje statusa kulturne baštine unutar obuhvata zone „Libertas“ sukladno stvarnim podacima i stanju na terenu,

      revidiranje i poboljšanje infrastrukturnih i drugih uvjeta,

      ispravak tehničkih pogrešaka.

 

 

IV. OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU-a „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S

     TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I

      DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika odnose se na područje obuhvata UPU-a „Radeljević – Libertas“.

 

Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a mijenjat će se elaborati PPU-a Grada Dubrovnika, GUP-a Grada Dubrovnika i UPU-a „Radeljević – Libertas“ u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje i grafičkom dijelu. Ostala planska rješenja PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika nisu predmet ove Odluke. Predviđene izmjene odnose se na zatečeno stanje i trenutno uočene nedostatke, a u tijeku izrade moguće su manje izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja Planova.

 

Grafički separat s naznačenim obuhvatom Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika sastavni je dio ove Odluke.

 

 

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

     „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA

     DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 5.

 

Zona obuhvata UPU-a „Radeljević – Libertas“ nalazi se na jugoistočnom rubu Gruškog zaljeva u području između dviju glavnih gradskih prometnica, Vukovarske ulice i Ulice Andrije Hebranga. Intenzivnije promišljanje mogućnosti i potencijala za njezinu urbanu transformaciju u suvremeni gradski poslovni centar započinje još u prvoj polovici 2000-ih.

Godine 2005. Grad Dubrovnik je u suradnji s Društvom arhitekata Dubrovnik proveo natječaj za izradu prostorno-programske studije gradskog predjela Gruž, unutar čijeg se obuhvata nalazi predmetna zona. U programu natječaja navodi se kako je na predmetnom području preostalo vrlo malo slobodnog mjesta za artikuliranje javnog interesa odnosno formiranje suvislog javnog prostora, čije je promišljanje bila inicijalna svrha i smisao natječaja.

 

2005. godine usvojen je Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika koji je definirao urbana pravila za predmetnu zonu. 2011. godine usvojen je UPU „Radeljević – Libertas“. Navedenim planovima uz ostalo je definiran koridor buduće gradske ceste koja povezuje Vukovarsku ulicu i Ulicu Andrije Hebranga te Vukovarsku ulicu i Obalu Stjepana Radića (prometnica kroz povijesne vrtove).

 

Na predmetnom području UPU-om „Radeljević – Libertas“ definirana je sljedeća namjena:

      mješovita-pretežito poslovna (M2), unutar koje je predviđena i garažno-poslovna namjena (K4),

      stambena namjena (S),

      javne zelene površine (Z1),

      infrastrukturni sustavi (IS).

 

Sukladno uvjetima UPU-a „Radeljević – Libertas“ tvrtka Radeljević d.o.o. je u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata 2012. godine provela natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja kompleksa Radeljević – Libertas. Predmetnim natječajem definirane su smjernice te cjeloviti prijedlog uređenja i izgradnje trgovačko-poslovno-stambenog centra koji uključuje i rješenje kolnog i pješačkog prometa, prometa u mirovanju i hortikulturno rješenje javnih trgova i okoliša. Natječajno rješenje do danas nije realizirano.

 

Godine 2014. izmijenjen je GUP Grada Dubrovnika pri čemu je broj garažno-parkirališnih mjesta u zoni smanjen s 400 na 200.

 

U međuvremenu se unutar zone obuhvata promijenila vlasnička struktura, a na istočnom rubu započeta je gradnja poslovne zgrade prema važećoj pravomoćnoj građevinskoj dozvoli.

 

Godine 2017. srušena je Upravna zgrada „Dubrovačke električne željeznice“, a prema kojoj su, uz ostalo, izrađene smjernice i definirani uvjeti gradnje UPU-a „Radeljević – Libertas“.

 

Plansko rješenje infrastrukturne mreže UPU-a „Radeljević – Libertas“ temelji se na stručnim podlogama koje su bile dostupne za vrijeme izrade UPU-a. U međuvremenu su izrađene dodatne stručne studije, podloge i dokumenti koje je potrebno sagledati i na temelju istih ispitati mogućnosti revizije i unaprjeđenja planirane infrastrukturne mreže unutar obuhvata, kao i njeno integriranje u planiranu gradsku infrastrukturnu mrežu.

Obuhvat UPU-a „Radeljević – Libertas“ obuhvaćen je Konzervatorskom podlogom za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika koju je izradilo Ministarstvo kulture i medija u rujnu 2020. godine. U predmetnoj studiji dane su smjernice za područje poslovne zone Gruž (poglavlje 14.1) i područje povijesnog predjela Gruškog zaljeva – Gruž i Batala (poglavlje 15.1).

 

Početkom 2021. izmijenjeni su PPU Grada Dubrovnika i GUP Grada Dubrovnika, te je usvojena Odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika u cilju, uz ostalo, uvrštenja kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika, usklađenja sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika, te planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik sa svrhom stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata.

 

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU-a „RADELJEVIĆ

      – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA

      I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 6.

 

Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika su:

      revidiranje urbanističkih parametara i uvjeta gradnje sukladno stanju na terenu i novim stručnim spoznajama artikuliranima u stručnim studijama, podlogama i dokumentima iz članka 7. ove Odluke, na način da se daju smjernice za izgradnju novih struktura koje će unaprijediti modele i tipove buduće gradnje uz povećanje udjela visokog zelenila na česticama, odnosno očuvati ambijentalne karakteristike prostora i ostvariti harmoničan sklad cjeline,

      omogućavanje realizacije planom predviđenih sadržaja uz unaprjeđenje planirane infrastrukturne mreže unutar obuhvata,

      formiranje novih javnih i hortikulturno uređenih površina,

      osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata.

 

Izmjene i dopune čiji su razlozi navedeni u članku 3. ove Odluke te ciljevi i programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se provesti Izmjenama i dopunama UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Dubrovnika pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu predmetnih planova.

 

 

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH   

      DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U

      SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA

      UPU-a „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a 

      GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 7.

 

Izmjene i dopune UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika izrađivat će se na podlogama na kojima je izrađena važeća prostorno-planska dokumentacija.

 

Dosad je izrađena sljedeća dokumentacija koja će se uzeti u obzir pri predmetnim izmjenama i dopunama:

      Prostorno-programska studija gradskog predjela Gruž u Dubrovniku – katalog natječajnih radova, svibanj 2005., Grad Dubrovnik i Društvo arhitekata Dubrovnik,

      Prometna studija Grada Dubrovnika, svibanj 2012., Promel projekt d.o.o. i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

      Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja kompleksa „Radeljević – Libertas“ u Dubrovniku – katalog natječajnih radova, listopad 2012., Udruženje hrvatskih arhitekata,

      Integrirani gradski projekt Gruž-Grad, prosinac 2019., Održivo d.o.o.,

      Urbanistički elaborat održivog razvoja Grada Dubrovnika u funkciji poboljšanja urbane mobilnosti, prosinac 2019., Održivo d.o.o.,

      Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Rive u Gružu, prosinac 2019., ARP d.o.o.,

      Idejno rješenje prometnog priključka zone „Radeljević – Libertas“ na Vukovarsku ulicu, kolovoz 2020., Proposta d.o.o.,

      Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika, rujan 2020., Ministarstvo kulture i medija,

      Stručna analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, travanj 2022., Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – plansko rješenje, iste će biti izrađene. Ostali podaci bit će prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a

       „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA

       DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

Članak 8.

 

Stručno rješenje Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, sukladno provedenom postupku javne nabave, izradit će stručni izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, u suradnji s Nositeljem izrade.

 

 

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA TE DRUGIH

      ZAINTERESIRANIH PRAVNIH OSOBA KOJE DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU

      IZMJENA I DOPUNA UPU-a „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI

      IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a

      GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 9.

 

U postupku izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

 

-   MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Odjel inspekcije, Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

-   ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik

-   HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

-   HEP, DP „Elektrojug Dubrovnik“, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik

-   HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10000 Zagreb

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Dubrovačko primorje“, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Gradski kotar Gruž, Obala Stjepana Radića 29, 20000 Dubrovnik

 

U postupak izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika uključit će se sljedeće zainteresirane pravne osobe:

 

-   HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, n/r Romano Duić, Entasis d.o.o., Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik

-   DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK, n/r Ursula Stanić-Siništaj, Studio Lacroma d.o.o., Ispod Minčete 6, 20000 Dubrovnik

-   ČISTOĆA d.o.o., Dr. Ante Starčevića 9, 20000 Dubrovnik

-   SANITAT DUBROVNIK, Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik

-   B2 KAPITAL d.o.o., Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

-   PEMO CENTAR d.o.o., Vukovarska 26, 20000 Dubrovnik

 

Ako se tijekom izrade izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a „RADELJEVIĆ –  

     LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I

     IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika sukladni su odredbama Zakona.

 

Rok za pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora koji daju svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika je najviše 30 dana od dana primitka poziva.

 

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika određuje se okvirni rok izrade od 12 mjeseci od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću, a ako se navedeni rok iz objektivnih razloga produži, to se produljenje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

 

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA UPU-a „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“

     TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I

      DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 11.

 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika osiguravaju se temeljem članaka 63. i 167. Zakona te Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII. DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a

       „RADELJEVIĆ – LIBERTAS“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA

       DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

 

Članak 12.

 

U svrhu donošenje ove Odluke, sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u svezi odredbe članka 86. stavka 3. Zakona, pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/22-01/16 URBROJ: 2117-09/2-22-06 od 11. travnja 2022. da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, a temeljem kojeg je Gradonačelnik donio Odluku KLASA: 351-01/20-01/01, URBROJ: 2117-1-01-22-31 od 20. travnja 2022. da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 350-02/22-02/03

URBROJ: 2117-1-09-22-04

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------