Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

61. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

61. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 16/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje: Gradsko povjerenstvo).

 

Članak 2.

 

U Gradsko povjerenstvo imenuju se:

1. Paula Pikunić Vugdelija, predsjednica,

2. Ivo Cvjetković, član,

3. Viki Beusan, član,

4. Božo Mitrović, član,

5. Pero Lujak, član.

 

Članak 3.

 

Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

 

Članak 4.

 

Gradsko povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:

   utvrđuju i provjeravu visinu štete od prirodne nepogode za područje grada Dubrovnika;

   unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta;

   unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu;

   raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima;

   prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu;

   izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta;

   surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga Zakona;

   donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti;

   obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima.

 

Članak 5.

 

Stručne i administrativne poslove za Gradsko povjerenstvo obavlja Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 6/19).

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 240-01/22-01/19

URBROJ: 2117-1-09-22-3

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------