Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

48. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu

48. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 2.stavka 3. Odluke o kumunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 25/18, 6/20, 12/20 ), članka 2.stavka 3. Odluke o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 25/18, 12/20, 16/20) i članka 39.Statuta Grada Dubrovnika (”Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

O D L U K U

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa

i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena

propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

 

 

Članak 1.

 

Uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje su nastale proglašenjem epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a zbog čega je ugrožen život i zdravlje građana te je narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta, određuje se korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.  68/18, 110/18 i 32/20).

 

Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade koji se može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) iznosi najviše do 50% naplaćenih sredstava s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa za proračunsko razdoblje 2022. godine.

 

Ukoliko se dijelom naplaćenih novčanih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade iz stavka 2. ne ispravi narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika će svojom odlukom ovlast iz čl. 95 st.3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) produljiti i za proračunsko razdoblje 2023. godine.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 363-01/22-09/14

URBROJ: 2117-1-09-22-3

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------