Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

71. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 3/17) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 20. travnja 2022. donosi

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš

 

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš (u daljnjem tekstu IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD), sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD na okoliš KLASA: 351-01/22-01/04, URBROJ: 2117-1-01-22-04 od 16. veljače  2022.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

II.

 

Razlozi za donošenje IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana utvrđeni su u Nacrtu odluke o izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD.

 

U članku 3. Nacrta odluke o izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

 

Nakon donošenja UPU-a „Gruški akvatorij“ izmijenile su se društveno-gospodarske okolnosti, te s tim u skladu stavovi i pomišljanja o realizaciji pojedinih zahvata unutar obuhvata UPU-a, iz čega proizlazi potreba redefiniranja pojedinih planskih postavki za predmetno područje.

 

Razlozi za pokretanje izrade IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD su:

      usklađenje sa Zakonom,

      usklađenje obuhvata lučkog područja sukladno međunarodnim sigurnosnim propisima i ostalim posebnim propisima te radi operativnih razloga funkcioniranja luke,

      izmjene planskih rješenja i revidiranje uvjeta gradnje i uređenja lučkog područja luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku Luke Gruž, radi usklađenja sa strateškim dokumentima Grada Dubrovnika (Integrirana strateška podloga za razvoj na području Grada Dubrovnika, Integrirani gradski projekt Gruž-Grad, Urbanistički elaborat održivog razvoja Grada Dubrovnika u funkciji poboljšanja urbane mobilnosti, Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Rive u Gružu) te strateškim planovima razvoja Luke Gruž,

      revidiranje lokacije postojećih lučkih komunalnih sadržaja unutar zone 4 – trajektna i teretna luka (zone prema UPU-u „Gruški akvatorij“) za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenata otpada do predaje ovlašteniku,

      omogućavanje realizacije više zasebnih zahvata u prostoru kao jedinstvene složene funkcionalne cjeline na području zone 6 – Terminal za brodove na kružnim putovanjima, 7 – Centralna garažno-poslovna građevina i 8 – Autobusni kolodvor (zone prema UPU-u „Gruški akvatorij“),

      redefiniranje namjena površina te izmjena uvjeta gradnje i uređenja na području zone 9 – zona „Porat“, 10 – Auditorij i 12 – „ex TUP“ (zone prema UPU-u „Gruški akvatorij“),

      izmjene planskih mjera zaštite u svrhu provedbe infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova (područje od benzinske postaje „INA“ na Orsanu do kraja zahvata na zapadu – kuća Mladinov),

      revizija obuhvata lučkog područja unutar granice zahvata u prostoru F1 – Luka posebne namjene Marina Gruž – centralni dio,

      revidiranje komunalne i prometne infrastrukture kao i prometa u mirovanju u PPU-u Grada Dubrovnika, GUP-u Grada Dubrovnika i UPU-u Gruški akvatorij”, uzimajući u obzir promijenjene uvjete funkcioniranja luke i u međuvremenu izvedene projekte rekonstrukcije prometne i druge infrastrukture, a u cilju poboljšanja infrastrukturnih i drugih uvjeta,

      ispravak tehničkih pogrešaka.

 

Ciljevi i programska polazišta su dani u članku 6., Nacrta odluke o izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, a to su:

      usklađenje sa Zakonom,

      omogućavanje realizacije planiranih sadržaja i osiguranje kvalitetnijeg i sigurnijeg funkcioniranja istih,

      propisivanje detaljnih uvjeta za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku Luke Gruž kao i njenog kontaktnog područja,

      usklađenje s međunarodnim sigurnosnim propisima,

      usklađenje obuhvata lučkog područja,

      redefiniranje planskih rješenja prometa i prometa u mirovanju te ostalih infrastrukturnih sustava,

      osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju više zasebnih zahvata u prostoru kao jedinstvene složene funkcionalne cjeline na području zone Terminala za brodove na kružnim putovanjima, Centralne garažno-poslovne građevine i Autobusnog kolodvora, a koji su od strateške važnosti za Grad Dubrovnik i jugoistočnu Europu,

      izmjena planskih rješenja kako bi se stvorili preduvjeti za omogućavanje realizacije infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova,

      dugoročna održivost i povećanje sigurnosti prometnog sustava na području Grada Dubrovnika, povećanje konkurentnosti javnog gradskog prijevoza te smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš,

      poboljšanje infrastrukturnih uvjeta,

      poštivanje i očuvanje svih prostornih posebnosti gruškog zaljeva u cjelini.

 

Posebni ciljevi i programska polazišta sadržani su u potrebi stvaranja novog urbanog identiteta područja obuhvata u kojem novoplanirane zgrade lučkih i komunalnih sadržaja moraju predstavljati arhitektonsko-urbanistički doprinos području Gruškog zaljeva te pronalaženje rješenja kvalitetne integracije svih prisutnih oblika prometa.

 

Izmjene i dopune  čiji  su  razlozi  navedeni  u  2. stavku ovog članka te  ciljevi  i  programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se provesti IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu predmetnih planova.

 

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-02/22-01/0000071, URBROJ:374-24-1-22-2, zaprimljeno 22. ožujka 2022.) daju mišljenje  kako prilikom izrade Izmjena i dopuna predmetnog plana nema potrebe za provedbom procedure strateške procjene utjecaja na okoliš uz poštivanje propisanih smjernica za njihovu izradu kao i do sada prihvaćenih rješenja za korištenje i zaštitu voda te priobalnog mora prema važećem PP  Dubrovačko-neretvanske županije.

      Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:350-03/22-01/02, URBROJ:2117/1—21/01-22-2, zaprimljeno 23. ožujka 2022.) smatra da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD  jer se u odluci o izradi navode strateški dokumenti za područje Grada Dubrovnika koji će se uzeti u obzir prilikom izrade predmetnih  izmjena i dopuna i koji, donose prometna rješenja za koje smatraju da je potrebna izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš. Također navode da nije razvidno koje su konkretne izmjene koje su predmet IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD.

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA:351-01/22-01/13, URBROJ:2117-09/2-22-04, zaprimljeno 24. ožujka 2022.) daje mišljenje da za planirane IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Sagledavajući obuhvat i razloge, za izradu te ostale podatke navedene u dostavljenom Nacrtu Odluke o izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IDUPU „Gruški akvatorij“, IDPPUGD i IDGUPGD na okoliš, popunjenom obrascu iz priloga II. Uredbe   te Obrazloženju prijedloga odluke o izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, razmatrajući mogući utjecaj planskih izmjena na okoliš mišljenja su da će se ugradnjom mjera zaštite proizašlih iz analiza stručnih studija navedenih u članku 7. Nacrta Odluke o izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, kao i mjera zaštite iz postupka procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA) za lučko područje unaprijediti planska rješenja s ciljem zaštite kulturne baštine i kulturnog krajobraza područja Gruškog akvatorija, a izmjenama u prometnom sustavu tj. povećanjem sigurnosti prometa unaprijediti kvaliteta života i turističke ponude. Mišljenja su da realizacijom planskih elemenata nije za očekivati dodatan negativan utjecaj na okoliš u odnosu na važeće planske odredbe.

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju (KLASA:350-01/22-01/07, URBROJ:2117-23-1/8-22-0002, zaprimljeno 28. ožujka 2022.) daje mišljenje da su temeljem dostavljenog zahtjeva zatražili mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koje nam je dostavljeno pod KLASA:350-03/22-01/02, URBROJ:2117/1—21/01-22-2 od 22. ožujka 2022.

 

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD na okoliš, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Naime, unutar predloženih izmjena i dopuna nalaze se već izgrađeni sadržaji i konzumirani prostori koje je potrebno uskladiti sa strateškim razvojnim dokumentima Grada Dubrovnika te strateškim planovima razvoja Luke Gruž.

 

Specifičnost predmetnih izmjena na lučkom području odnosi se na lučke funkcije i djelatnosti koje se obavljaju unutar predmetnog obuhvata, a koje je potrebno urbanističko-arhitektonski uskladiti kako sa sklopom postojeće i povijesne izgradnje u pozadini tako i s novoplaniranom izgradnjom na vizualno istaknutom mjestu uz operativnu obalu unutar lučkog područja.

 

Zbog operativnih razloga sukladno međunarodnim sigurnosnim propisima potrebno je proširiti operativnu obalu na način da se izmjesti obvezni građevinski pravac, odnosno udaljenost planiranih građevina od obalne linije.

 

Predmet izrade IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD obuhvaćen je Konzervatorskom podlogom za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika koju je izradilo Ministarstvo kulture i medija u rujnu 2020. godine. Konzervatorskom podlogom su dane smjernice za planiranje predmetnog područja te se uvjetuje izrada Procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA) za lučko područje u sklopu luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku - Luka Gruž. Integracijom navedene podloge u IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD unaprijediti će se planska rješenja s ciljem zaštite kulturne baštine i kulturnog krajobraza područja Gruškog akvatorija. 

 

Također integracijom prometnih studija i izmjenama u prometnom sustavu povećati će se sigurnosti prometa, unaprijediti kvaliteta života građana, a i kvaliteta turističke ponude.

 

Obuhvat plana se ne nalazi u području ekološke mreže niti unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te nije bilo osnove za provedbu prethodne ocjene prihvatljivosti IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD za ekološku mrežu.

 

Jednako tako, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je mišljenje da za planiranu izradu IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Mišljenje da za planiranu izradu IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš dale su i Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana.

 

Mišljenje da je za planiranu izradu IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš dao je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije s obzirom na planirana prometna rješenja koja nisu konkretno vidljiva iz Nacrta odluke o izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD. 

Prometna rješenja koja se planiraju izmijeniti pri izradi IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD su usklađenje postojećeg izvedenog stanja, odnosno uključenje dodatnih mogućnosti iz karte prometa kao jedine mogućnosti, reorganizacija prometnih tokova unutar luke prema sadašnjim potrebama i revidiranje broja parkirnih mjesta te ukidanje alternativne ceste kroz povijesne vrtove temeljem mjera propisanih Konzervatorskom podlogom za buffer zonu te nisu razlogom za potrebu provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD.

 

Slijedom svega navedenog zaključeno je da uz planiranu ugradnju dodatnih mjera zaštite okoliša u provedbene odredbe planova, a posebno mjera očuvanja krajobraznih vrijednosti, kao i mjera zaštite i očuvanja kulturne baštine i kulturnog krajobraza nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za planiranu izradu IDUPU „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD.

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno članku 160. Zakona o zaštiti okoliša i članku 5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08 i 80/13) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 351-01/22-01/04

URBROJ: 2117-1-01-22-14                                                                                    

Dubrovnik, 20. travnja 2022.     

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r .

----------------------------