Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

51. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

51. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/22-01/38 URBROJ: 2117-09/2-22-02 od 19. travnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

O D L U K U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

„ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA

 

I.       OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ („Službeni glasnik grada Dubrovnika“, br. 02/08) – dalje u tekstu: Izmjene i dopune DPU-a Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 09/14, 19/15, 18/16-pročišćeni tekst, 25/18, 13/19, 07/20-pročišćeni tekst, 02/21, 05/21-ispravak, 07/21-pročišćeni tekst)dalje u tekstu: Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 04/16, 25/18, 13/19, 08/20-pročišćeni tekst, 05/21, 08/21-pročišćeni tekst) – dalje u tekstu: Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika.

 

 

II.      PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika temelje se na odredbama članaka 81.-113. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – dalje u tekstu: Zakon i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova – dalje u tekstu: Pravilnik te drugim važećim propisima iz područja prostornog uređenja.

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III.    RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 3.

 

Nakon donošenja DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ izmijenile su se društveno-gospodarske okolnosti, te s tim u skladu stavovi i pomišljanja o realizaciji pojedinih zahvata unutar obuhvata DPU-a, iz čega proizlazi potreba redefiniranja planskih postavki za predmetno područje.

 

Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika su:

   usklađenje sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

   izmjene planskih rješenja, odnosno izrada novog prostorno-planskog (urbanističkog) rješenja športsko-rekreacijskog parka sa sadržajima isključivo športsko-rekreacijske namjene i nužnim pratećim sadržajima,

   revidiranje postojeće namjene površina, postojećih i planiranih sadržaja, načina i uvjeta gradnje, odnosno cjelovito uređenje područja obuhvata u tekstualnom i grafičkom dijelu Planova,

   planiranje nove polivalentne športske dvorane kao strateškog projekta Grada Dubrovnika od posebnog javnog interesa,

   povećanje udjela zelenih površina planiranjem novih površina s vegetacijom,

   rekonstrukcija postojeće športske dvorane s mogućnošću proširenja njezinih gabarita, odnosno eventualnog ostvarivanja tople veze s novom dvoranom,

   uređenje vanjskih (otvorenih) igrališta i športskih terena za različite športove,

   revidiranje tokova pješačkog i kolnog prometa te prometa u mirovanju unutar obuhvata športskog parka, uključivo i planiranje podzemnih garaža,

   revidiranje postojeće i planiranje nove infrastrukturne opremljenosti,

   omogućavanje etapne gradnje,

   usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika,

   ispravak tehničkih pogrešaka.

 

 

IV.          OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika odnose se na područje obuhvata DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“.

 

Predviđene izmjene donose se u skladu s razlozima navedenim u članku 3. ove Odluke, a mijenjat će se elaborati PPU-a Grada Dubrovnika, GUP-a Grada Dubrovnika i DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje i grafičkom dijelu. Ostala planska rješenja PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika nisu predmet ove Odluke. Predviđene izmjene odnose se na zatečeno stanje i trenutno uočene nedostatke, a u tijeku izrade moguće su manje izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja Planova.

 

Grafički separat s naznačenim obuhvatom Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika sastavni je dio ove Odluke.

 

 

V.     SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 5.

 

Područje obuhvata zauzima geomorfološki oblik plitke udoline, s horizontalnim i blago nagnutim terenom i stranama umjerenog i strmog nagiba. Neizgrađene rubne parcele prekrivene su prirodnom vegetacijom. Prostor unutar športskog parka organiziran je igralištima duljom stranicom orijentiranih u smjeru sjever-jug, s uzdužnom sabirnom ulicom. Javni prostori područja obuhvata definirani su otvorenim igralištima – športskim terenima za tenis, nogomet i košarku. Jugoistočno od područja obuhvata nalazi se Svetište Gospe od Milosrđa, a istočno uz obuhvat Domobransko groblje.

 

Na sjeveroistočnom dijelu području obuhvata športskog parka Gospino polje nalazi se športska dvorana izgrađena prema projektu iz 1979. godine. Postojeća dvorana zahtijeva rekonstrukciju koja bi doprinijela efikasnijem i boljem korištenju njezinih kapaciteta te rekonstrukciju u svrhu energetske obnove.

 

Prva urbanistička razmatranja i promišljanja Gospina polja kao budućeg središnjeg gradskog športsko-rekreacijskog parka sežu još u razdoblje nakon usvajanja Plana Južni Jadran i Generalnog urbanisitčkog plana Dubrovnika iz 1969. U razdoblju od donošenja DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ 2008. godine do danas nisu realizirani značajniji planirani sadržaji, kao što su stadion s atletskom stazom, dvorana za zatvoreni bazen i otvoreni bazen s pratećim sadržajima, trodijelna športska dvorana kao proširenje sadržaja postojeće športske dvorane, manja dvorana za korektivnu gimnastiku, manja dvorana za badminton te športska dvorana za tenis. Neposredno okruženje postojeće športske dvorane i vanjskih igrališta za različite športske namjene je u zapuštenom stanju.

 

Unutar obuhvata DPU-a izgrađeno je više građevina čija namjena nije u skladu s važećim DPU-om, a koje se sukladno važećem DPU-u mogu zadržati do realizacije planiranih namjena.

 

Predmet izrade Izmjena i dopuna DPU-a Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje” te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika obuhvaćen je Konzervatorskom podlogom za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika koju je izradilo Ministarstvo kulture i medija u rujnu 2020. godine. Konzervatorskom podlogom su dane smjernice za planiranje predmetnog područja.

 

 

VI.       CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 6.

 

Sukladno članku 3. ove Odluke, ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane izmjene i dopune, su:

   usklađenje sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

   izrada novog prostorno-planskog (urbanističkog) rješenja športsko-rekreacijskog parka sa sadržajima isključivo športsko-rekreacijske namjene i nužnim pratećim sadržajima, što uključuje i planiranje nove polivalentne športske dvorane kao strateškog projekta Grada Dubrovnika od posebnog javnog interesa,

   razmatranje mogućnosti održavanja kulturnih, zabavnih i kongresnih događanja koja se mogu odvijati na otvorenim i u zatvorenim prostorima,

   stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju suvremenog športsko-rekreacijskog parka, odnosno izrada optimalnog urbanističkog rješenja u cilju zaštite javnog prostora i javnog interesa,

   revidiranje planskih rješenja kolnog i pješačkog prometa, prometa u mirovanju te ostalih infrastrukturnih sustava,

   uvažavanje prirodnih uvjeta i obilježja prostora uz povećanje udjela zelenih površina,

   očuvanje postojeće karakteristične konfiguracije terena, visoke vegetacije te crkve i samostana kao prirodnog i vizualnog akcenta i

   druge izmjene koje se tokom izrade pokažu nužnim.

 

Izmjene i dopune čiji su razlozi navedeni u članku 3. ove Odluke te ciljevi i programska polazišta u prethodno stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se provesti Izmjenama i dopunama DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Dubrovnika pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu predmetnih planova.

 

 

VII.      POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 7.

 

Izmjene i dopune DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjene i dopune PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune GUP-a Grada Dubrovnika izrađivat će se na podlogama na kojima je izrađena važeća prostorno-planska dokumentacija.

 

Područje športskog parka Gospino polje obuhvaćeno je u izrađenoj Strategiji razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018.-2028. iz studenog 2018. godine. U njoj se kao globalni ciljevi do 2028. godine uz ostalo navodi i gradnja nove suvremene natjecateljsko-trenažne dvorane s najmanje 4000 sjedećih mjesta odgovarajuće opremljene s nužnim popratnim sadržajima.

 

U rujnu 2020. izrađena je Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika u kojoj je analiziran i predjel Gospina polja te su dane konzervatorske smjernice.

 

U prosincu 2020. godine izrađena je i Idejna studija prostorno-programskih kapaciteta dvorane u Gospinom polju „Dvorana Gospino polje 2025 Dubrovnik“ koja je nakon analize svih izmijenjenih potreba za izgradnjom univerzalne natjecateljske športske dvorane u području obuhvata dala smjernice za daljnju razradu.

 

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“  te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene. Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, sukladno provedenom postupku javne nabave, izradit će stručni izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, u suradnji s Nositeljem izrade.

 

 

IX.    POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH PRAVNIH OSOBA KOJE DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 9.

 

U postupku izrade Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

 

   MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Odjel inspekcije, Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik

   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

   ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik

   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik

   HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

   HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10000 Zagreb

   HEP, DP „Elektrojug Dubrovnik“, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik

   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik

   JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK, Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik

   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, ovdje

   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16,  20000 Dubrovnik

   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel  odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za kulturu i baštinu, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, ovdje

   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Gradski kotar Montovjerna, Josipa Kosora 3, 20000 Dubrovnik

 

U postupak izrade Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika uključit će se sljedeće zainteresirane pravne osobe:

 

   HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, n/r Romano Duić, Entasis d.o.o., Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik

   DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK, n/r Ursula Stanić-Siništaj, Studio Lacroma d.o.o., Ispod Minčete 6, 20000 Dubrovnik

   ČISTOĆA DUBROVNIK d.o.o., Dr. Ante Starčevića 9, 20000 Dubrovnik

   SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik

   SVETIŠTE GOSPE OD MILOSRĐA, Liechtensteinov put 16, 20000 Dubrovnik

 

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

X.     PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 10.

 

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika sukladni su odredbama Zakona.

 

Rok za pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora koji daju svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika je najviše 15 dana od dana primitka poziva.

 

Za izradu Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika određuje se okvirni rok izrade od 12 mjeseci od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću, a ako se navedeni rok iz objektivnih razloga produži, to se produljenje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

 

 

XI.    IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 11.

 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII.  DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU-a „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“ TE S TIM U VEZI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 12.

 

U svrhu donošenje ove Odluke, sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u svezi odredbe članka 86. stavka 3. Zakona, pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/22-01/38 URBROJ: 2117-09/2-22-02 od 19. travnja 2022. da nije potrebno provesti Ocjenu niti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, između ostalog, temelji se na prethodno provedenom postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ na okoliš, u kojem je navedeni Upravni odjel dao mišljenje KLASA: 351-01/21-01/73, URBROJ: 2117/1-09/2-21-06 od 10. studenoga 2021. da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna  DPU-a „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ na okoliš proveden sukladno Zakonu i Uredbi, a temeljem kojeg je Gradonačelnik donio Odluku KLASA: 351-01/21-01/22, URBROJ: 2117/01-01-21-18 od 12. studenoga 2021. da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Plana na okoliš.

 

 

XIII.    ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 350-01/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-22-53

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------