Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

69. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“

69. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

                                                      

            

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnatelja

Javne ustanove Folklorni ansambl Linđo

 

 

  1. Vlaho Kljunak, iz Dubrovnika, imenuje se ravnateljem Javne ustanove Folklorni ansambl Linđo, na mandatno razdoblje od 21. svibnja 2022. do 21. svibnja 2026. godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                  

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Upravno vijeće Folklornog ansambla Linđo raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 30. ožujka 2022. u Dubrovačkom listu.

 

U zakonskom roku na natječaj je pristigla jedna prijave, i to prijava gosp. Vlaha Kljunka dosadašnjeg ravnatelja FA Linđo koja sadrži sve potrebne dokumente po raspisanom natječaju.

 

Upravno vijeće Folklornog ansambla Linđo, na sastanku održanom 27. travnja 2022., većinom glasova donijelo je zaključak kojim predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika za ravnatelja Javne ustanove Folklorni ansambl Linđo imenovati gospodina Vlaha Kljunka.

 

Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Kulturno vijeće za dramsku djelatnost i ples, na sjednici održanoj 2. svibnja 2022., razmotrilo je dostavljenu dokumentaciju uz provedeni natječaj i temeljito proučilo priloženi prijedlog programa rada za četverogodišnje razdoblje, te je suglasno sa prijedlogom Upravnog vijeća Folklornog ansambla Linđo o imenovanju Vlaha Kljunka ravnateljem Folklornog ansambla Linđo. Članovi Kulturnog vijeća smatraju da je gospodin Kljunak u prethodnom mandatu uspješno vodio ustanovu te da predloženom programu rada predstavlja kvalitetnog kandidata za obnašanje dužnosti ravnatelja i u novom mandatu.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 9. svibnja 202., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, kao i dokumentaciju kandidata te je  predložilo Gradskom vijeću imenovati Vlaha Kljunka ravnateljem Folklornog ansambla Linđo.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

KLASA: 007-01/22-02/03

URBROJ: 2117-1-09-22-03                                          

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------