Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

58. Odluka o koeficijentu za obračun plaća ravnatelja/ica javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika

58. Odluka  o koeficijentu za obračun plaća ravnatelja/ica javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 ,123/17,98/19, 144/20), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), a u svezi  članka 60. Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Dubrovnik od 6. lipnja 2016., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

 o koeficijentu za obračun plaća ravnatelja/ica

javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za obračun plaća ravnatelja/ica javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika.

 

Plaću ravnatelja/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova ravnatelja i osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika umnožen za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Članak 2.

 

Koeficijent iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 3,71.

 

 

Članak 3.

 

Zadužuju se Upravna vijeća javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika da ovu Odluku implementiraju u interni akt  Pravilnika o radu.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 601-01/22-01/08

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------