Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

55. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – park Gradac

55. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – park Gradac

 

Na temelju članaka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U 

o  proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

u vlasništvu Grada Dubrovnika – park Gradac

 

 

Članak 1.

 

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika:

 

-           novoformirana kat. čest. 3561/1 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno čest. zem. 113/1  k.o. Dubrovnik (s.i.) – javna zelena površina - park Gradac.

 

 

Članak 2.

 

Primjenom čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture broj 16/2022 iz travnja 2022. koji je izradio Geodet d.o.o. Dubrovnik, Ivana Meštrovića 1, komunalna infrastruktura iz članka 1. ove odluke evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku.

 

Članak 3.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/22-09/12

URBROJ: 2117-1-09-22-3

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------