Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

73. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

73. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku dvanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 36/04,63/08,133/13 i 63/14) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br.2/21) uz prethodnu potvrdu Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 342-02/22-01/28 UR.BROJ:2117-08/1-22-4 od dana 8. travnja 2022.   Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

                                            

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

                                                                 Članak 1.

 

U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2022. godine (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”,  broj 2/22) u članku  9.stavku 1. riječi  “objave Plana u Službenom glasniku Grada Dubrovnika” brišu se i zamjenjuju riječima “stupanja na snagu ovog Godišnjeg plana”.

 

U članku 9. Godišnjeg plana briše se stavak 3 .

 

 

                                                                   Članak 2.

 

U članku 11. Godišnjeg plana briše se stavak 1.

 

                                                                

Članak 3.

 

Sve ostale odredbe  Godišnjeg plana ostaju nepromijenjene.

 

                                                                 

Članak 4.

 

Ove izmjene i dopune Godišnjeg plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 342-01/22-01/01
URBROJ: 2117/1-01-22-09
Dubrovnik, 10. svibnja 2022.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r .

----------------------------