Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

68. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2021. godini

68. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2021. godini

 

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10) i  članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

1.    Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2021. godini. 

 

2.    Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

 

3.    Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 250-01/22-02/01

URBROJ: 2117-1-09-22-3

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------