Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

56. Odluka o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa

56. Odluka o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa

 

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama  („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 196. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj 18/22 i 46/22) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U 

o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa

 

l. TEMELJNE ODREDBE

                       Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se ustanova socijalne skrbi  Dom za starije osobe Ragusa (u nastavku teksta: Dom) kao javna ustanova za pružanje socijalnih usluga propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

                                                      Članak 2.

 

Osnivač Doma je Grad Dubrovnik, OIB: 21712494719, Pred Dvorom 1, Dubrovnik (u nastavku teksta: Osnivač)

 

 Članak 3.

 

Dom je javna ustanova i ima svojstvo pravne osobe, a upisuje se u sudski registar pri nadležnom trgovačkom sudu i Upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi .

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DOMA

 

                                                       Članak 4.

 

Dom će obavljati djelatnost, poslovati i  sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom Dom za starije osobe Ragusa.

 

Sjedište Doma je u  Dubrovniku, Pionirska 4.

 

O promjeni naziva i sjedišta odlučuje Osnivač.

 

 

Članak 5.

 

Djelatnost Doma je  pružanje socijalnih usluga starijim/odraslim osobama (u nastavku teksta:  korisnici) i to:

      usluga savjetovanja,

      usluga psihosocijalne podrške,

      usluga pomoći u kući,

      usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka i

      usluga smještaja.

Pored pružanja socijalnih usluga djelatnost Doma je

      usluga pratnje i

      usluga organiziranog prijevoza.

Osim navedenih djelatnosti Dom može povremeno i u manjem opsegu obavljati djelatnosti koje nisu upisane, ali su u vezi s djelatnošću Doma.

 

 

III. TIJELA DOMA I UPRAVLJANJE DOMOM

 

Članak 6.

 

Tijela Doma su:

1.  Upravno vijeće,

2.  Ravnatelj,

3.  Stručno vijeće.

 

 

  1. Upravno vijeće 

Članak 7.

 

Domom upravlja Upravno vijeće.

 

Upravno vijeće čine tri predstavnika Osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Domu i jedan predstavnik korisnika Doma ili zakonski zastupnik korisnika.

 

Predstavnici osnivača iz prednjeg stavka ovog članka moraju imati najmanje završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

 

Članak 8.

 

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

      donosi Statut, Pravilnik o unutarnjoj sistematizaciji Doma uz prethodnu suglasnost Osnivača;

      donosi Godišnji plan i program rada i razvoja Doma na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje;

      donosi financijski plan i polugodišnje, godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana

      predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti;

      donosi odluke o raspolaganju nepokretnom imovinom Doma uz suglasnost osnivača;

      donosi odluke o raspolaganju pokretnom imovinom Doma, odnosno sklapanju drugog pravnog posla pojedinačne vrijednosti koja ne prelazi iznos od 200.000, 00 kuna a iznad tog iznosa uz suglasnost osnivača;

      na temelju javnog natječaja imenuje i razrješava ravnatelja, te s njim sklapa ugovor o radu na određeno za mandatno razdoblje;

      donosi odluke u drugom stupnju o pravima iz radnog odnosa;

      donosi odluke u drugom stupnju o pravima iz radnog odnosa;

      donosi poslovnik o radu Upravnog vijeća;

      daje osnivaču  ravnatelju Doma prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Doma; te donosi odluke i obavlja poslove u skladu sa zakonom ovom Odlukom i Statutom Doma.

 

 

2.   Ravnatelj

Članak 9.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje te stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom i odgovoran je za zakonitost rada Doma.

 

Način i postupak te uvjeti za imenovanje ravnatelja, mandate ravnatelja, ovlasti, prava i obveze te druga pitanja vezana za ravnatelja Doma utvrditi će se Statutom  Doma, a u skladu sa Zakonom o ustanovama,  Zakonom o socijalnoj skrbi,  Zakonom o radu i drugim propisima.

 

 

3.  Stručno vijeće

Članak 10.

 

Dom ima Stručno vijeće koje čini svi stručni radnici Doma.

 

Stručno vijeće raspravlja I daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenje i stručne prijedloge o stručnim pitanjima koje se odnose na djelatnost Doma, ustroj Doma utvrđivanja plana i programa rada Doma, i prati njegovo ostvarivanje, o najsloženijim pitanjima u stručnom radu Doma, po potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Doma te druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Doma.

 

Stručno vijeće donosi Poslovnik kojim se uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika te način rada i donošenja odluka. Ovlasti Stručnog vijeća pobliže se uređuje Statutom Doma, a u skladu sa zakonom.

 

 

IV. SREDSTVA ZA RAD

Članak 11.

 

Za osnivanje i početak rada i poslovanja Doma osiguravaju se novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna u Proračunu Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 12.

 

Prostor i opremu za rad Doma osigurava Osnivač u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih ustanova (“Narodne novine”, br. 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21).

 

Članak 13.

 

Sredstva za rad Doma osiguravaju se:

      u Proračunu osnivača;

      obavljanjem poslova vlastite djelatnosti kroz udio kojega, sukladno posebnom aktu,  plaćaju korisnici usluga;

      donacijama od fizičkih i pravnih osoba;

      iz drugih izvora.

 

 

Članak 14.

 

Cijenu usluge i način plaćanja od strane korisnika Doma te cijene drugih usluga koje će pružati u obavljanju vlastite djelatnosti Dom će urediti posebnim aktom uz suglasnost osnivača.

 

 

V. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI DOMA

 

Članak 15.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dom ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Doma u skladu s ovom Odlukom i utvrđenim Statutom te uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

 

VI. POKRIVANJA  GUBITAKA DOMA

 

Članak 16.

 

Dom za obveze prema trećima odgovora cijelom svojom imovinom.

 

Osnivač Doma solidarno i neograničeno odgovora za njegove obveze.

 

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dom ostvari gubitak, isti će pokriti Osnivač.

VII. OGRANIČENJA GLEDE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I DRUGOM IMOVINOM

      USTANOVE

 

Članak 17.

 

Imovinu doma čine nekretnine i pokretnine i druga imovinska prava koja je Dom pribavio od Osnivača, koja je stekao pružanjem usluga ili koja je pribavio iz drugih izvora.

 

Dom ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu bez obzira na vrijednost i drugu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

 

 

VIII. MEĐUSOBNA PRAVA OSNIVAČA I DOMA

 

Članak 18.

 

Dom posluje samostalno i obavlja djelatnost u skladu i na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom, Statutom Doma i drugim propisima te pravilima struke.

 

Bez suglasnosti osnivača Dom ne može odlučiti o:

      promjeni naziva i sjedišta;

      statusnim promjenama;

      prestanku Doma;

      proširenju i promjeni Doma;

      udruživanju u zajednicu ustanova;

      osnivanju druge pravne osobe;

      zaduženju i davanju jamstva;

      korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja;

      uvjetima i načinu ulaganja domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u Dom.

 

 

IX. AKTI DOMA

Članak 19.

 

Dom ima Statut kojim se uređuje ustroj Doma, tijela Doma, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Doma.

 

Dom ima i druge akte utvrđene zakonom ovom Odlukom i Statutom, a popis i način donošenja tih akata, kao i način donošenja poslovnih odluka utvrditi će se Statuom Doma.

 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

 

Do imenovanja ravnatelja Domom upravlja privremeni ravnatelj.

 

Privremenog ravnatelja posebnom odlukom imenuje Osnivač.

 

Privremeni ravnatelj  će obaviti sve pripreme za početak rada Doma pod nadzorom  Osnivača, a posebno će izraditi:

      nacrt Statuta;

      izraditi nacrt Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma uz prethodnu suglasnost Osnivača;

      podnijeti prijavu za upis u sudski registar nadležnog trgovačkog suda;

      najkasnije dva mjeseca prije početka planiranog rada, podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga Doma;

      uputiti zahtjev za upis Doma u upisnik ustanova socijalne skrbi koje vodi nadležno Ministarstvo za poslove socijalne skrbi.

 

 

Članak 21.

 

Dom se osniva na neodređeno vrijeme.

 

Dom prestaje u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama.

 

 

Članak 22.

 

Rad Doma je javan.

 

O javnosti rada Doma dužan je skrbiti ravnatelj.

 

 

Članak 23.

 

Dom će započeti s radom po izvršenju upisa u upisnik ustanove socijalne skrbi koje vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, a po prethodno:

      pribavljenom rješenju nadležnog ministarstva o usklađenosti Odluke o osnivanju doma sa Zakonom o socijalnoj skrbi;

      izvršenom upisu Doma u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda; 

      pribavljenom Rješenju nadležnog odjela Dubrovačko-neretvanske županije o ispunjenosti uvjeta za početak rada Doma, a posebno glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika.

 

Dom stječe svojstvo pravne osobe činom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

 

 

Članak 24.

 

Ova odluka će se objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika “, a stupit će na snagu danom donošenja Rješenja nadležnog Ministarstva o ocjeni sukladnosti ove Odluke sa zakonom.

 

 

KLASA: 007-01/22-01/03

URBROJ: 2117-1-09-22-02

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------