Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

63. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 3 godine za nabavu validatora

63. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 3 godine za nabavu validatora

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je:

­­­­­

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik  d.o.o. 

za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti

na razdoblje od 3 godine za nabavu validatora

 

 

 

  1. Daje se suglasnost Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 3 godine za nabavu validatora

 

  1. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 363-01/22-09/06

URBROJ: 2117-1-09-22-09

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.             

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------