Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

59. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti upisa djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika

59. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti upisa djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika

 

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21),  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u

javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu u djece u  javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika (u nastavku teksta:  Dječji vrtići).

 

 

Članak 2.

 

U Dječje vrtiće upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života pa do polaska u osnovnu školu.

 

Članak 3.

 

Prednost pri upisu djece u Dječje vrtiće imaju:

      djeca roditelja invalida (vojnih i civilnih) Domovinskog rata;

      djeca roditelja koji su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata;

      djeca iz obitelji s troje i više djece;

      djeca zaposlenih roditelja;

      djeca s teškoćama  u razvoju; 

      djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji i djeca iz udomiteljskih obitelji;

      djeca u godini prije polaska u osnovnu školu;

      djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu;

      djeca kojemu je/su brat/ća ili sestra/re već upisani u vrtić;

      djeca iz obitelji čija oba roditelja su redovni učenici ili studenti;

      djeca iz obitelji čiji je jedan roditelj zaposlen, a drugi roditelj je redovan učenik ili student;

      djeca iz obitelji čiji jedan roditelj je redovan učenik ili student, a drugi roditelj nezaposlen;

      djeca iz prethodne godine koja se nalaze na listi čekanja;

 

uz uvjet da oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Članak 4.

 

Dječji vrtići posebnim općim aktom koji donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Grada Dubrovnika pobliže će razraditi mjerila i postupak upisa djece koja imaju prednost pri upisu sukladno ovoj odluci.

 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/12.).

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 601-01/22-01/09

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------