Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

62. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika radi izgradnje crpne stanice na čest. zem. 1875/16 k.o. Dubrovnik

62. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za  posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika radi izgradnje crpne stanice na čest. zem. 1875/16 k.o. Dubrovnik

 

Na temelju članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje: Uredba), članka  16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17,107/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za  davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika na čest.zem. 1875/16 k.o. Dubrovnik

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za davanje  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje crpne stanice na čest.zem. 1875/16 k.o. Dubrovnik, upisana u zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro. 

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.     Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva

2.     Božidar Mitrović, član

3.     Maro Kristić, član  

   

 

Članak 3.

 

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.

 

 

   Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

 

   Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: UP/I-342-01/18-02/228

URBROJ: 2117-01-09-22-19

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------