Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

57. Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 ,123/17,98/19, 144/20.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je   

 

 

O  D  L  U  K  U

o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana

 samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa

                                                                           

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom  utvrđuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na subvenciju troškova najma stana/kuće ( u nastavku teksta: subvencija), te mjesečna naknada za samce /obitelj slabijeg materijalnog statusa.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

 

Članak 2.

 

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke  imaju sljedeće značenje:

      samac je osoba koja živi sama.

      obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.

 

 

Članak 3.

 

Pravo na subvenciju ima:

      samac/obitelj koji imaju neprekinuto prebivalište na području Grada Dubrovnika posljednjih 5 godina;

      samac i dvočlana obitelj čija ukupna mjesečna primanja u prethodnoj godini ne prelaze 50% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj;

      tročlana obitelj i više čija ukupna mjesečna primanja po članu obitelji u prethodnoj godini ne prelazi 40% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj;

      samac/obitelj koji nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine;

      samac/obitelj čija tvrtka ili obrt ima vlasništvo/suvlasništvo nekretnine koje mogu koristiti za obavljanje registrirane djelatnosti;

      samac/obitelj koji nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu poslovni prostor kojeg mogu koristiti za obavljanje registrirane djelatnosti;

      samac/obitelj koji u vremenskom razdoblju od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva nisu prodali, darovali, odrekli se prava na nekretninu u ostavinskom postupku  pred nadležnim tijelima;

      samac/obitelj koji nemaju zaključen ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju;

      samac/obitelj koji imaju važeći ovjereni ugovor o najmu stana/kuće na području grada Dubrovnika.

 

U slučaju da samac/obitelj (u nastavku teksta: korisnik) ima sklopljen ugovor o najmu stana /kuće na području Grada Dubrovnika s srodnikom u ravnoj liniji ili pobočnoj liniji do drugog stupnja neće se priznati pravo na subvenciju. 

 

U slučaju da korisnik ima sklopljen ugovor o najmu stana s Gradom Dubrovnikom temeljem Odluka, pravilnika i drugih važećih propisa kojima se regulira predmetno područje neće se priznati pravo na subvenciju.

 

Članak 4.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju korisnik podnosi Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika, a koji sadrži popis isprava kojima se dokazuju činjenice iz odredaba članaka  3. ove Odluke.

 

Isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja radi donošenja pravilnog i zakonitog rješenja o pravu na subvenciju, dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika.

 

Nadležni upravni odjel Grada Dubrovnika rješenjem odlučuje o pravu na subvenciju u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Na donošenje rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 

 

 

Članak 5.

 

Mjesečni iznos subvencije je:

      za samca…………………………………………………500,00 kn,

      za dvočlanu obitelj……………………………………....700,00 kn,

      za tročlanu obitelj………………………………………..800,00 kn te

      za četveročlanu obitelj i više…………………………..1.500,00 kn.

 

 

Članak 6.

 

Pravo na subvenciju prestaje:

      kada nastupe okolnosti prema kojem samac/obitelj ne ispunjava  taksativno  pobrojane uvjete iz odredbe čl. 3 ove Odluke;

      danom podnošenja zahtjeva samca/obitelji za prestankom isplate subvencije.

       

 

Članak 7.

 

Korisnik prava na subvenciju dužan je nadležnom Upravnom odjelu Grada Dubrovnika prijaviti svaku promjenu  podataka  te drugih činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na subvenciju u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

 

Korisnik prava na subvenciju  dužan je vratiti primljena ne pripadajuća sredstva s osnove prava na subvenciju. U suprotnome, tražit će se povrat ne pripadajućih novčanih sredstava s osnove subvencije tužbom pred nadležnim sudom.

 

 

Članak 8.

 

Nadležni upravni odjel Grada Dubrovnika će provjeravati osobne podatke korisnika i članova  obitelji  korisnika te druge činjenice koje utječu na ostvarivanje prava na subvenciju za svo vrijeme njenog ostvarivanja uz pisanu suglasnost Korisnika.

 

Ako postoje podaci da su se činjenice iz stavka 1. ovog članka promijenile, nadležni Upravni odjel Grada Dubrovnik obustavit će isplatu do pribavljanja odgovarajuće javne isprave o istom.

Članak 9.

 

Žalba na Rješenje donesenog na temelju ove Odluke podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja putem nadležnoga gradskoga upravnog tijela.

 

Članak 10.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o ostvarivanju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/15).

 

Članak 11.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 550-01/22-02/18

URBROJ: 2117-1-09-22-03

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------