Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

70. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica I na okoliš

70. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana  uređenja  naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica I na okoliš

 

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5., stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17) i Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:351-01/21-01/74, URBROJ:2117/1-09/2-21-02, a u skladu s odredbama članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 24. ožujka 2022.  donosi

 

 

O D L U K U

o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja  naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica I. na okoliš

 

 

I.

 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja  naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica na okoliš (u daljnjem tekstu UPU).

 

Nositelj izrade UPU-a i postupka strateške procjene utjecaja UPU-a na okoliš je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

II.

 

UPU se izrađuje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 03/22).

 

Razlozi, ciljevi i programska polazišta za izradu UPU-a dani su u navedenoj odluci i to redom:

 

Razlozi donošenja Plana su:

      rješavanje osnova prometne, pomorske, komunalne i druge infrastrukture,

      omogućavanje izgradnje neuređenog i neizgrađenog područja naselja mješovite namjene i priključenje istog na gradsku infrastrukturnu mrežu na održivoj osnovi,

      razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju građevina i drugih objekata,

      utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti,

      uređivanje obalnog pojasa te razrada i prostorna organizacija istog, sukladno PPU-u, idejnom maritimnom rješenju, krajobraznoj studiji te njihovo usklađenje s potrebama stanovništva, sigurnosnim čimbenicima i čimbenicima zaštite krajolika i prirode.

 

Primarni cilj jest revitalizacija povijesnog dijela naselja i podizanje urbanog standarda kroz:

      razvoj osnovne infrastrukture,

      opremanje prometnom, pješačkom i zelenom infrastrukturom, a osobito integriranjem i urbanom sanacijom prethodno evidentiranim prometnica, staza i putova,

      oživljavanje i zaštita područja oko izvorišta,

      održivo gospodarenje obalom zoniranjem rekreacije od pomorskog korištenja područja te propisivanjem uvjeta za isto,

      suvremeno uređenje cijelog naselja oslanjajući se na autentičnu lokalnu vrijednost  i održivi razvoj,

      definiranje i omogućavanje razvoja neuređenog područja.

 

Programska polazišta za izradu UPU-a:

      opremanje neizgrađenog i neuređenog dijela naselja mješovite namjene,

      popis i kartiranje svih neevidentiranih prometnica, staza i puteva,

      urbana sanacija javnih prostora (osobito obale, pojasa uz izvorište, mogućnost parkinga, čekaonice za autobuse, uređenje plaža i sl.),

      planiranje nedostajuće mjesne infrastrukture (odvodnja otpadnih voda i oborinska odvodnja, elektro-opskrba itd.)

      implementacija, poštivanje i razrada smjernica proizišlih iz prethodno načinjenih stručnih podloga načinjenih zajedno s Planom uz nadopunu istih konkretnim saznanjima iz njega:

      konzervatorske dokumentacije

      krajobrazne studije

      idejnog maritimnog rješenje

      redefiniranje položaja i obuhvata zelenih površina te zona rekreacije u obuhvatu UPU-a.

 

Obuhvat UPU-a:

Obuhvat Plana načelno je određen PPU-om Grada Dubrovnika te prikazan u grafičkom dijelu elaborata PPU-a Grada Dubrovnika, na kartografskom prikazu 3.6 Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite.

 

Sukladno članku 89. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja moguće je promijeniti obuhvat definiran PPU-om.

 

U obuhvat UPU-a 1.9 naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica je uključen i pomorski i kopneni obuhvat koji čini jedinstvenu cjelinu.

 

Iz obuhvata je isključen južni dio građevinskog područja naselja koji ne čini prostornu cjelinu s područjem Bunica te će se isti obrađivati u sklopu drugog prostornog plana.

 

Naknadne izmjene pomorskog dijela obuhvata (u manjoj mjeri) moguće su sukladno zaključcima posebnog stručnog maritimnog idejnog rješenja koja se izrađuje kao podloga ovom Planu. Eventualno proširenje (promjena maritimnog dijela obuhvata) koje bi bilo predloženo navedenim idejnim rješenjem u skladu je s Odlukom o izradi UPU-a i ne smatra se njezinom izmjenom.

 

III.

 

Radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja UPU-a na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

 

IV.

 

Prije započinjanja postupka strateške procjene proveden je postupak Prethodne ocjene UPU-a na ekološku mrežu, temeljem kojeg je Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 22. prosinca 2021. donijela Rješenje KLASA:UP/I-612-07/21-01/22, URBROJ:2117/1-09/2-21-07 da je Urbanistički plan uređenja „Zaton Mali I na predjelu Bunica“ prihvatljiv za ekološku mrežu te da u cilju očuvanja strogo zaštićenih vrsta te ugroženih i rijetkih stanišnih tipova izdaju sljedeće uvjete zaštite prirode:

      mora se osigurati zbrinjavanje otpadnih voda s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja

      u svrhu očuvanja ugroženog i rijetkog stanišnog tipa G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja na području njegove rasprostranjenosti mora se zabraniti nasipavane i uređenje obalnog pojasa.

 

 

V.

 

U postupku strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

 

VI.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika je dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

 

VII.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA:351-01/21-01/20

URBROJ: 2117-1-01-22-10                         

Dubrovnik, 24. ožujka 2022.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r .

----------------------------