Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

67. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card)

67. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card)

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

  1. U Zaključku o razvoju i unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card), Klasa: 612-01/10-02/14, Urbroj: 2117/01-09-15-16 od 25. i 26. srpnja 2015. godine, objavljenog u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 10/15, točka 5. mijenja se i glasi:

 

„Zadužuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika imenovati povjerenstvo za praćenje projekta iz točke 1. ovog Zaključka od po jednog predstavnika Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Javne ustanove Dubrovački muzeji te dva predstavnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.“

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.“

 

 

KLASA: 612-01/21-02/06

URBROJ: 2117-1-09-22-06

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------