Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

66. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini

66. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), Revizije Procjene ugroženosti od požara na području Grada Dubrovnika iz 2016. godine, članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

  

 

I.

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požarana području Grada Dubrovnika za 2022. godinu donosi se radi unapređenja i boljeg planiranja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika, a usklađen je s Revizijom Procjene ugroženosti od požara na području Grada Dubrovnika iz 2016. godine (u daljnjem tekstu: Procjena) i Godišnjim provedbenim planom unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

 

II.

 

1.  Prijedlog organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za unapređenje zaštite od požara 

     na području Grada Dubrovnika

 

Sukladno Procjeni Grad Dubrovnik podijeljen je na pet područja odgovornosti prema mogućnosti dolaska vatrogasne postrojbe odgovorne za pojedino područje do najudaljenije točke tog područja u roku maksimalno 15 minuta.

I. Područje odgovornosti

 

JVP Dubrovački vatrogasci – postaja Dubrovnik, DVD Rijeka dubrovačka.

 

Odgovornost za učinkovito gašenje požara za I. područje snosi JVP Dubrovački vatrogasci -postaja Dubrovnik.

 

U ljetnim mjesecima kada je prohodnost vatrogasnih vozila smanjena, a opasnost za nastanak požara vrlo velika ustrojava se dežurstvo u DVD Rijeka dubrovačka prema Procjeni i Planu zaštite od požara Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

II. Područje odgovornosti

 

JVP Dubrovački vatrogasci - ispostava Orašac,  DVD Zaton, DVD Orašac, DVD Osojnik, DVD Mravinjac i DVD Gornja sela.

 

Odgovornost za učinkovito gašenje požara za II. područje snosi JVP Dubrovački vatrogasci - ispostava Orašac.

 

U ljetnim mjesecima kada je prohodnost vatrogasnih vozila smanjena, a opasnost za nastanak požara vrlo velika ustrojava se dežurstvo u DVD Zaton prema Planu i Procjeni.

 

 

III. Područje odgovornosti

 

Odgovornost za III. područje snosi DVD Koločep (stožerno DVD).

 

 

IV. Područje odgovornosti

 

Odgovornost za IV. područje snosi DVD Lopud (stožerno DVD).

 

 

V. Područje odgovornosti

 

Odgovornost za V. područje snosi DVD Šipan (stožerno DVD).

 

Potreban broj dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca, vrsta i količina vatrogasne opreme po područjima odgovornosti su navedeni i razrađeni u Planu i Procjeni, a način i cijeli tijek mogućih intervencija po područjima odgovornosti od dojave, obavješćivanja nadležnih institucija, slanja vatrogasnih i ostalih snaga civilne zaštite, do gašenja i sanacije požara je razrađen u Operativnom planu gašenja požara kao i u Planu djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

    Vatrogasne postrojbe na području Grada Dubrovnika

 

 

2. Vatrogasne postrojbe, vozila, oprema i tehnika

 

Na području Grada Dubrovnik djeluje JVP Dubrovački vatrogasci s ispostavom u Orašcu (ukupno 78 profesionalnih vatrogasaca) i 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD Šipan, DVD Suđurađ, DVD Lopud, DVD Koločep, DVD Orašac, DVD Zaton, DVD Gornja sela, DVD Mravinjac, DVD Osojnik, DVD Rijeka dubrovačka). U 2021. godini u mirovinu su pošla 4 profesionalna vatrogasaca iz JVP, te su isti i zamijenjeni s vatrogascima koji već duži niz godina rade sezonski u navedenim postrojbama.

Sukladno Procjeni i Planu potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca u JVP Dubrovački vatrogasci (postaja i ispostava) i DVD-ima na području Grada Dubrovnika i opremiti ih sa svom potrebnom osobnom i skupnom zaštitnom i radnom opremom za gašenje požara.

 

Potrebno je sve objekte kod kojih postoji mogućnost, koji služe u vatrogasne svrhe (vatrogasna spremišta i domovi), a koji nisu u vlasništvu vatrogasnih postrojbi zbog neriješenog vlasništva nad njima (državno vlasništvo ili bivše vojarne), legalizirati i dati na upravljanje tim postrojbama (DVD Šipanska luka ).

 

Nastaviti s projektom izgradnje vatrogasnog centra koji bi objedinjavao sve žurne službe Grada Dubrovnika i bio u budućnosti centar za moguće krizne situacije (potresi, terorističke diverzije, velike vremenske nepogode) te isti aplicirati prema mogućem financiranju putem Europskih fondova.

 

Nastaviti s projektom izgradnje vatrogasnog doma za DVD Zaton putem sredstava Europske unije.

 

U JVP Dubrovački vatrogasci i DVD-ima, prema Planu i Procjeni, organizirati vatrogasna dežurstva u vrijeme pojačane opasnosti od nastanka požara tako da se osigura djelotvorna operativnost i prostorna pokrivenost cijelog područja Grada Dubrovnika.

 

U 2022. godini zbog financijske situacije nisu u planu nabavke novih vatrogasnih vozila.

 

Planom nabave ostale opreme i sredstava za gašenje JVP Dubrovački vatrogasci i Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika u 2022. godini planirano je:

      instaliranje sustava uzbunjivanja u postaji Dubrovnik

      tehnički pregledi, kontrolni pregledi, atesti i ostale dozvole za sva vozila i opremu koju posjeduju postrojbe na području Grada (vozila, izolacijski aparati, razvalni i ostali alati…)

      sredstva za gašenje (prah, pjenilo klase A i B)

      vatrogasna oprema (cijevi, armature, pumpe, izolacijski aparati...)

      komunikacijski uređaji (radio stanice i repetitori)

      panoramske kamere (kamere, linkovi, UPS...)

      radna i zaštitna odjeća i obuća (uniforme, zaštitna odijela, čizme, kombinezoni...).

 

Potrebno je u suradnji s Civilnom zaštitom Grada Dubrovnika dopunjati opremu za potrese, tehničke intervencije, spašavanje iz dubina i visina, kao i opremu za ronilačke intervencije prema dostatnim financijskim sredstvima.

 

Izvršitelj: JVP Dubrovački vatrogasci

               Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada Dubrovnika

               Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 

 

3. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

 

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja do početka intervencije, lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima struke, raditi na povezivanju u jedinstveni sustav dojave požara ili nekog drugog događaja, a u cilju što bržeg prosljeđivanja informacija zapovjednicima svih vatrogasnih snaga na području županije.

 

Dojava i komunikacija oko nastalog događaja na području Grada Dubrovnika obavlja se putem operativnog centra u JVP Dubrovački vatrogasci putem broja 193.

 

Za komunikaciju radio vezom uglavnom se koristi digitalni sustav Mototrbo koji se svake godine treba iznova poboljšavati i mijenjati u smislu nabavke novih stanica i repetitora.

 

Područje cijelog Grada Dubrovnika pokriveno je i s pet panoramskih kamera koje pomažu vatrogascima u ranom otkrivanju požara, ali i pri samom gašenju požara. Lokacije kamera su Šipan, Gajina, Srđ, Petka, Golubov kamen.

 

U operativnom centru VZGD od strane Hrvatskih šuma i Vatrogasne zajednice županije  instalirane su  kamere koje pokrivaju područje cijele županije, te služe za brzo otkrivanje i pomoć vatrogasnim snagama pri gašenju požara.

 

U suradnji s Općinom Župa dubrovačka u planu je postavljanje još jedne kamere na području  brda Trapit poviše Kupara s ciljem pokrivanja istočnog graničnog dijela područja Grada Dubrovnika (Brgat, Ivanica, Srđ).

 

U 2018. godini Grad Dubrovnik je preko odašiljača i veza radiovezom povezao pojedine žurne službe i odjele Grada Dubrovnika s ciljem bolje povezanosti svih subjekata zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće te bi taj sustav u 2022. godini trebalo dodatno proširiti na sve zainteresirane službe i društva Grada Dubrovnika.

 

Suradnja između Hrvatskih šuma, Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije i JVP Dubrovački vatrogasci će se nastaviti i u 2022. godini te će zajednički financirati daljnje  unaprjeđenje rada operativnog centra.

 

Izvršitelj: JVP Dubrovački vatrogasci

               Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

               Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

               Hrvatske šume d.o.o.

 

 

4.  Normativni ustroj Zaštite od požara

 

a)    Grad Dubrovnik će organizirati sjednicu Stožera Civilne zaštite tematski vezanu uz pripremu protupožarne sezone u 2022. godini te usvojiti Plan rada stožera Civilne zaštite za ovogodišnju požarnu sezonu.

b)    Prije požarne sezone kao i svake godine revidirati podatke iz Operativnog plana gašenja požara otoka (brojeve telefona i raspoloživost svih subjekata uključenih u operativni plan- građevinske firme, plovila za prijevoz vatrogasaca,odgovorne osobe raznih pravnih subjekata...).

c)    Napraviti plan i prioritete probijanja i košenja protupožarnih putova i prosjeka prema Planu za 2022. godinu.

d)    Revidirati Plan zaštite od požara Grada Dubrovnika prije požarne sezone.

e)    Napraviti pripremu za reviziju Procjene ugroženosti od požara Grada Dubrovnika

Izvršitelj: JVP Dubrovački vatrogasci

               Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 

 

III.

 

Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“ broj 35/94, 55/94 i 142/03), kao i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“ broj 08/06) moraju se primjenjivati za sve zahvate prostornog uređenja.

 

Izuzetno je važno  organizirano nadzirati dostupnost vatrogasnim vozilima i vatrogascima do hidranata i vatrogasnih pristupa, da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehničke prakse, da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike, da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila, da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini, da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed, da slijepi vatrogasni pristup, duži od 100 m, mora na svom kraju imati okretišta kojaomogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

 

Mnoga mjesta na području Grada Dubrovnika ne mogu u potpunosti ispoštovati uvjete za vatrogasne pristupe koje propisuju važeći Pravilnici (stara gradska jezgra, ulice J. Bobetka, J. Jelačića, Gornji Kono, dio Mokošice...) zbog postojeće izgrađenosti ili nepropisnog parkiranja automobila na tim područjima. Radi učinkovitijih intervencija potrebno je na takvim područjima propisno označavati požarne putove, osiguravati nova parkirna mjesta te planirati nabavu vatrogasne opreme i vozila manjih gabarita koja bi mogla učinkovito intervenirati na tim područjima.

 

Hidrantska mreža mora biti dimenzionirana tako da u cjevovodu za vodu opće potrošnje i vatrogasnu vodu treba osigurati tlak sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

 

Za potrebe gašenja požara u hidrantskoj mreži osigurati minimalne potrebne količinevode sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

 

Vodovod Dubrovnik u suradnji s vatrogascima treba izdati grafički pregled hidranata na terenu, iste obilježiti odgovarajućim propisanim oznakama, a neispravne hidrante dovesti u ispravno stanje.

 

Postojeću hidrantsku mrežu koja ne udovoljava propisima i mjerama tehničke prakse potrebno je sanirati i dovesti u uporabno stanje, pogotovo hidrantsku mrežu blizu objekata s velikim požarnim opterećenjem, u blizini stare gradske jezgre i park šuma.

 

Radi učinkovitog gašenja požara koji dolaze na gusto naseljeno područje Mokošice iz pravca BiH, sukladno financijskim mogućnostima i mogućim tehničkim rješenjima, od Petrova sela do depozita poviše Mokošice potrebno je osposobiti ili ugraditi određeni broj hidranata.

 

Postojeće gustijerne na području Grada Dubrovnika evidentirati, redovno održavati i brinuti o količini raspoložive vode.

 

Urediti pristupe i crpilišta za vatrogasna vozila radi crpljenja morske vode za gašenjepožara.

 

Izvršitelj: Vodovod Dubrovnik

               Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

               Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu 

               JVP Dubrovački vatrogasci

               Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 

 

IV.

 

Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području Grada Dubrovnika potrebno se strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“ broj 79/07) i Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“ broj 114/12), kao i ostalih propisa o sigurnosti  prometa na cestama.

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, a sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

 

Stupiti u kontakt s Carinskom upravom i dogovoriti da se svako vozilo s izrazito opasnim tvarima koje ulazi preko graničnih prijelaza Debeli Brijeg, Ivanica i Bistrina, a prolazi preko područja Grada Dubrovnika, prijavi operativnom centru JVP Dubrovački vatrogasci s podacima o vremenu prolaska, količini i vrsti opasne tvari koju prevozi.

 

Izvršitelj: Županijska uprava za ceste

               Carinska uprava

 

V.

 

Sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj 33/14) donesene su opće i posebne mjere zaštite šuma i otvorenih prostora od požara, a jedinice lokalne samouprave s područja Županije moraju sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba, uz pripadajuće pregledne zemljovide i po stupnjevima opasnosti od šumskog požara.

 

Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal te izrađivati protupožarne prosjeke.

 

Preporuča se sadnja biljaka pirofobnih svojstava na izgorjelim površinama. Ovakvi nasadi su poželjni uz ceste u širini od 10 do 12 m.

 

Na rubovima šume četinjače treba u širini od 20 do 30 m izvršiti jače prorjeđivanje vegetacije, a u širini od 30 do 50 m kresanje donjih grana do visine 3 m kako bi se u slučaju požara spriječilo pretvaranje niskog u visoki požar.

 

U periodima kad vlažnost zraka u šumskim predjelima padne ispod 25% potrebno je ograničiti sve djelatnosti u šumi i pojačati nadzor nad zadržavanjem i kretanjem u šumi.

 

Šumarija Dubrovnik dužna je osigurati sukladno svojim planovima redovnu ophodnju i motrenje na ugroženim šumskim površinama i pružiti pomoć gašenju.

 

Zabraniti promet vozilima na cijelom području park šuma osim žurnih službi i korisnika s posebnom dozvolom.

 

Zabraniti boravak i kretanje na prostoru park šume od zalaza do izlaska sunca.

 

U suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske župnanije kao nositeljem zaštite pomoći u osiguranju protupožarne zaštite prema Planu i Procjeni zaštite od požara navedenih područja (park šume Petka, Gornje i Donje Čelo).

 

Ustrojene su motrilačke postaje: tvrđava Srđ (osmatračnica Srđ) i osmatračnica Velji vrh na Šipanu (organizirati kao ophodnju). Motrilačkoj službi pomaže i pet panoramskih kamera koje su montirane na lokacijama: Srđ, Petka, Komolac (Golubov kamen), Gajina, Velji vrh (Šipan), a kojima se upravlja iz operativnog centra Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika.

 

Izvršitelj: Vatrogasna Zajednica Grada Dubrovnika

               JVP Dubrovački vatrogasci

               Javna ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-

               neretvanske župnanije

               Šumarija Dubrovnik

 

 

VI.

 

U cilju uvježbavanja i usavršavanja vatrogasnih postrojbi raditi vježbe na objektima i područjima s velikim požarnim opterećenjem, vrlo vrijednim objektima od povijesnog značaja, kao i u objektima u kojima se okuplja veliki broj ljudi. Poseban naglasak staviti na preventivu i unaprjeđenje gašenja na objektima unutar stare gradske jezgre.

 

Sukladno mogućnostima, kao i aktualnoj situaciji vezanoj za pandemiju korona virusa,raditi na edukaciji vatrogasaca i putem seminara (Opatija, Zagreb), praktičnih vježbi na vatrogasnim poligonima (flashower, Šapjane, firerescue Zagreb, firecombat).

 

U svrhu edukacije pučanstva i turista, a naročito školske djece, za što bolju i djelotvorniju prevenciju nastanka požara, tijekom cijele godine potrebno je raditi edukativne vježbe s ciljem upoznavanja djece i građana s opasnostima od nastanka  požara.

 

Na posebno vrijednim i požarno opterećenim područjima nužno je postaviti i znakove upozorenja i znakove evakuacije.

 

Izvršitelj: Vatrogasna Zajednica Grada Dubrovnika

               JVP Dubrovački vatrogasci

 

 

VII.

 

Poljoprivredne površine prikazane su na temelju podataka iz Prostornog plana Grada Dubrovnika. Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o mjerama zaštite šuma na području Dubrovačko-neretvanske županije koja obvezuje i Grad Dubrovnik, a sukladno kojoj je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci. Prevladavajuće kulture koje se uzgajaju na poljoprivrednom zemljištu su vinova loza, masline te povrtlarske kulture. Poljoprivredno zemljište se mora obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje poljskih putova, kanala, živica, rudina i međa. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara uz prethodno obavještavanje vatrogasnog operativnog centra Grada Dubrovnika.

 

Izvršitelj: Vlasnici i korisnici šuma i poljoprivrednog zemljišta s područja Grada Dubrovnika

 

 

VIII.

 

Prosjeke na trasama dalekovoda potrebno je redovito čistiti od niskog raslinja i to u širini od 25 metara ispod 110 kV, 10 metara ispod 35 kV, a 5 metara ispod 10 kV dalekovoda te sjeći stabla koja bi mogla pasti na žice dalekovoda. Neizostavno je čišćenje posječenih ostataka biljaka ispod dalekovoda.

 

Posebnu pažnju posvetiti:

      dotrajalosti pojedinih stupova

      kvaliteti i podešenosti zaštite vodova

      stanju izolatora, odvodnika prenapona i vodiča

      zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima.

 

Prilikom rekonstrukcije, odnosno sanacije dalekovodne mreže preporuča se:

      izvršiti sukcesivnu zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mreži, odgovarajućim kvalitetnim stupovima

      zračnu 10 kV mrežu prema mogućnostima i tehničko-ekonomskoj opravdanosti zamijeniti kabelskom.

Izvršitelj: Hrvatska elektroprivreda d.d.

 

IX.

 

Od izuzetne važnosti u preventivnom smislu je održavanje protupožarnih putova i prosjeka pojaseva uz nerazvrstane prometnice na području Grada Dubrovnika. Svake godine potrebno je napraviti reviziju Plana protupožarnih putova na području Grada Dubrovnika i odrediti prioritet sanacije i održavanja istih. Od važnijih putova u protupožarnom smislu treba izdvojiti putove na području Rijeke dubrovačke i Elafita, park šuma Petka i Koločep, Bat, putovi Modrič kamen – Osojnik, Orašac – Trsteno i Mravinjac – Brsečine.

 

Potrebno je nastaviti izradu protupožarnog graničnog puta vrhom brda Mokošica – Golubov kamen – Osojnik starom Austrijskom cestom, u suradnji s općinom Ravno koje je na području BiH.

 

Izvršitelj: Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

               Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika

 

 

X.

 

Financijska sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana planiraju se u Proračunima izvršitelja zadataka.

 

 

XI.

 

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 250-01/22-02/02                                                                                         

URBROJ: 2117-1-09-22-3                                                                                              

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------