Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

72. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš

72. Odluka ojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš

 

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 3/17) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 20. travnja 2022. donosi

 

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš

 

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Radeljević-Libertas” te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na okoliš (u daljnjem tekstu IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD), sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD na okoliš KLASA: 351-01/20-01/01, URBROJ: 2117-1-01-22-20 od 24. veljače  2022.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

II.

 

Razlozi za donošenje IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana utvrđeni su u Nacrtu odluke o izradi IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD.

 

U članku 3. Nacrta odluke o izradi IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

Nakon donošenja UPU-a „Radeljević-Libertas“ izmijenile su se društveno-gospodarske okolnosti, te s tim u skladu stavovi i pomišljanja o realizaciji pojedinih zahvata unutar obuhvata UPU-a, iz čega proizlazi potreba redefiniranja pojedinih planskih postavki za predmetno područje.

 

Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika su:

      usklađenje sa Zakonom,

      izmjene planskih rješenja te revidiranje uvjeta gradnje i uređenja područja obuhvata u tekstualnom i grafičkom dijelu radi usklađenja sa smjernicama definiranih strateškim gradskim projektima, dokumentima, podlogama i studijama iz članka 7. Nacrta odluke o izradi, a u cilju stvaranja preduvjeta za realizaciju suvremene gradske poslovne zone sukladno novim društveno-gospodarskim okolnostima,

      usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika,

      revidiranje statusa kulturne baštine unutar obuhvata zone „Libertas“ sukladno stvarnim podacima i stanju na terenu,

      revidiranje i poboljšanje infrastrukturnih i drugih uvjeta,

      ispravak tehničkih pogrešaka.

 

Ciljevi i programska polazišta su dani u članku 6., Nacrta odluke o izradi IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, a to su:

      revidiranje urbanističkih parametara i uvjeta gradnje sukladno stanju na terenu i novim stručnim spoznajama artikuliranima u stručnim studijama, podlogama i dokumentima iz članka 7. Nacrta odluke o izradi, na način da se daju smjernice za izgradnju novih struktura koje će unaprijediti modele i tipove buduće gradnje uz povećanje udjela visokog zelenila na česticama, odnosno očuvati ambijentalne karakteristike prostora i ostvariti harmoničan sklad cjeline,

      omogućavanje realizacije planom predviđenih sadržaja uz unaprjeđenje planirane infrastrukturne mreže unutar obuhvata,

      formiranje novih javnih i hortikulturno uređenih površina,

      osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata.

 

Izmjene i dopune čiji su razlozi navedeni u 3. stavku ovog članka te ciljevi i programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se provesti Izmjenama i dopunama UPU-a „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi Izmjenama i dopunama PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Dubrovnika pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu predmetnih planova.

 

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA:351-01/22-01/16, URBROJ:2117-09/2-22-04, zaprimljeno 17. ožujka 2022.) daje mišljenje da za planirane IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Sagledavajući Nacrt Odluke o izradi IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, obuhvat, razloge, ciljeve i programska polazišta te ostale podatke vezane za izradu  IDUPU „Radeljević-Libertas“, IDPPUGD i IDGUPGD, razmatrajući mogući utjecaj planskih izmjena na sastavnice okoliša mišljenja su da će se ugradnjom mjera ograničenja za izgradnju novih struktura u provedbene odredbe istih planova, proizašlih iz analiza stručnih studija navedenih u članku 7. Nacrta Odluke o izradi IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana, urbane mobilnosti uz uvjet sigurnosti pješaka, formiranja zelene infrastrukture urbanog prostora s visokim zelenilom radi održavanja povoljnih mikroklimatskih uvjeta, tj smanjenja efekta toplinskih otoka te mjera zaštite krajobraznih vrijednosti, izbjeći mogućnost značajnog negativnog utjecaja predmetnih planskih izmjena na okoliš.

      Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:350-03/22-01/03, URBROJ:2117/1-21/1-22-02, zaprimljeno 23. ožujka 2022.) smatra da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD  jer se radi o planu lokalne razine kojim se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju utvrđuju detaljniji uvjeti provedbe zahvata u prostoru i detaljnija podjela područja na prostorne cjeline s obzirom na namjenu i pripadajuće sadržaje utvrđene prostornim planom višeg reda, te se ovim izmjenama i dopunama UPU-a ne daje okvir za zahvate koji bi podlijegali strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju (KLASA:350-01/22-10/000058, URBROJ:2117-23-1/8-22-0002, zaprimljeno 28. ožujka 2022.) daje mišljenje da su temeljem dostavljenog zahtjeva zatražili mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koje nam je dostavljeno pod KLASA:350-03/22-01/03, URBROJ:2117/1-21/1-22-02 od 22. ožujka 2022.

      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-02/22-01/0000078, URBROJ:374-24-1-22-2, zaprimljeno 30. ožujka 2022.) daju mišljenje  kako prilikom izrade Izmjena i dopuna predmetnog plana nema potrebe za provedbom procedure strateške procjene utjecaja na okoliš uz poštivanje propisanih smjernica za njihovu izradu kao i do sada prihvaćena rješenja vezana uz korištenje voda kao i uz zaštitu površinskih i podzemnih voda te priobalnog mora prema važećem PP  Dubrovačko-neretvanske županije.

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IDUPU „Radeljević-Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD na okoliš, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Naime, unutar predloženih izmjena i dopuna nalaze se već izgrađeni sadržaji i konzumirani prostori koje je potrebno uskladiti sa izmijenjenim društveno-gospodarskim okolnostima i novom vlasničkom strukturom te s tim u skladu sa stavovima i promišljanjima o realizaciji pojedinih zahvata unutar obuhvata UPU-a.

 

Važeći Plan se temelji na stručnim podlogama koje su bile dostupne za vrijeme izrade UPU-a „Radeljević – Libertas“. U međuvremenu su izrađene dodatne stručne studije, podloge i dokumenti koje je potrebno sagledati i na temelju istih ispitati mogućnosti revizije i unaprjeđenja planirane infrastrukturne mreže unutar obuhvata.

Početkom 2021. izmijenjeni su PPU Grada Dubrovnika i GUP Grada Dubrovnika, te je ujedno usvojena Odluka o izradi izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika u cilju,

uz ostalo, uvrštenja kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika, usklađenja sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika te planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik sa svrhom stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata. Integracijom navedene podloge u IDUPU „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD unaprijediti će se planska rješenja s ciljem zaštite kulturne baštine i kulturnog krajobraza predmetnog područja.

 

Obuhvat plana se ne nalazi u području ekološke mreže niti unutar zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te nije bilo osnove za provedbu prethodne ocjene prihvatljivosti IDUPU „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD za ekološku mrežu.

 

Jednako tako, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je mišljenje da za planiranu izradu IDUPU „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Mišljenje da za planiranu izradu IDUPU „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš dao je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije kao i Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana.

 

Slijedom svega navedenog zaključeno je da uz planiranu ugradnju dodatnih mjera zaštite okoliša u provedbene odredbe planova, a posebno mjera očuvanja krajobraznih vrijednosti, kao i mjera zaštite i očuvanja kulturne baštine i kulturnog krajobraza nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za planiranu izradu IDUPU „Radeljević – Libertas“ te s tim u vezi IDPPUGD i IDGUPGD.

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno članku 160. Zakona o zaštiti okoliša i članku 5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08 i 80/13) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 351-01/20-01/01

URBROJ: 2117-1-01-22-31                                                                                    

Dubrovnik, 20. travnja 2022.     

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r .

----------------------------