Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 30.07.21.

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.

Gradsko vijeće

82. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
83. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 3 gradska niskopodna zglobna autobusa Iveco Urbanway na razdoblje od 7 godina
84. Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža)
85. Odluka o sastavu urbanog područja Dubrovnik
86. Odluka o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
87. Odluka o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
88. Odluka o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
89. Odluka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
90. Odluka o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
91. Odluka o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
92. Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
93. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva
94. Odluka o imenovanju Tima stručnjaka za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika
95. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika
96. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Dubrovnika
97. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu
98. Zaključak o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. kolovoza do 31. listopada 2021
99. Zaključak o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesec kolovoz, rujan i listopad 2021. godine

Gradonačelnik

100. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antun Masle
101. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivan Gundulić
102. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad
103. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marin Držić
104. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marin Getaldić
105. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mokošica
106. Zaključak o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“
107. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2021. godinu