Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

89. Odluka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 39. i 47. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je ­  

                                             

 

 O D L U K U

o osnivanju Odbora za javna priznanja­

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­

 

       

 

Članak 1.­

­                                                                      

Osniva se Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odbor za javna priznanja).­             

 ­                                                                       ­                                                                      

Članak 2.­

 ­                                                                       

Odbor za javna priznanja ocjenjuje prikupljene prijedloge za dodjelu javnih priznanja, te utvrđeni prijedlog dostavlja ­Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na odlučivanje.­                     ­                                                                        

 

 

Članak 3.­        

                                                         

Odbor za javna priznanja ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se biraju iz redova vijećnika Gradskog vijeća.­

                                                     

Pored članova Odbora, koji su vijećnici, Odbor može, po potrebi, pozivati i znanstvene,

kulturne i druge javne radnike u savjetodavnom svojstvu bez prava odlučivanja.­                                                                                                

 

 

Članak 4.­

 ­                                                                    

U Odbor za javna priznanja izabiru se:­ 

  1. Olga Muratti – predsjednica
  2. Marko Potrebica - potpredsjednik
  3. Anita Bonačić Obradović – član
  4. Pero Vićan – član
  5. Željko Raguž – član.

                                                                   

 

Članak 5.­

 ­                                                                           

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. ­                                 ­                                                                           

 

 

Članak 6.­

 ­                                                                            

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/18.).    ­                                                                 

 ­                                                                              

 

KLASA: 013-03/21-03/24

URBROJ: 2117/01-09-21-1

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------