Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

91. Odluka o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 39. i 47. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je ­  

 

 

O D L U K U

o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju­

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­ ­                                                                            

     

Članak 1.­

 

Osniva se Odbor za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odbor).­                                                                                                      

         

Članak 2.­

 ­                                                                           

Odbor razmatra pitanja međunarodne suradnje i podnosi prijedloge za uspostavljanje, održavanje i daljnje razvijanje prijateljskih odnosa Grada Dubrovnika i njegovih tijela s drugim gradovima u inozemstvu, te daje inicijativu za razvijanje gospodarskih i kulturnih odnosa s njima.­                                    ­                                                                            

 ­                                                                           

Članak 3.­

 ­                                                                           

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana, koji se biraju iz redova članova Gradskog vijeća.­                          

 

Pored članova Odbora, koji su vijećnici, Odbor može, po potrebi, pozivati i znanstvene, kulturne i druge javne radnike u savjetodavnom svojstvu bez prava odlučivanja.­                            

 ­                                                                           ­                                                                         

 

Članak 4.­

 ­                                                                          

U Odbor izabiru se:­  

  1. Katarina Doršner – predsjednica
  2. Petra Marčinko - potpredsjednica
  3. Anita Bonačić Obradović, član
  4. Ivan Maslać, član
  5. Ivana Šepak, član.

 

Članak 5.­

 ­                                                                         

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. ­                                                                                                      

 ­                                                                         

 

Članak 6.­

 ­                                                                         

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/18. i 319.)­            

­

 

 

KLASA: 013-03/21-03/26

URBROJ: 2117/01-09-21-1

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------