Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

85. Odluka o sastavu urbanog područja Dubrovnik

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20), članka 14., stavka 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je  

 

O D L U K U

o sastavu urbanog područja Dubrovnik

                     

 

 

  Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se sastav urbanog područja Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku.

                                                     

 

Članak 2.

 

U sastav urbanog područja Dubrovnik ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave:

        Grad Dubrovnik

        Općina Župa dubrovačka

        Općina Dubrovačko primorje

        Općina Konavle

 

 

                                                      Članak 3.

 

Sastavni dio ove Odluke su prethodne suglasnosti općinskih vijeća jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja Dubrovnik i pozitivna mišljenja na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Dubrovnik izdane od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

 

                                               

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sastavu urbanog područja Dubrovnik (KLASA:910-01/20-01/09, URBROJ:2117/01-09-20-13) od 16. studenog 2020. god.

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 910-01/20-01/09

URBROJ: 2117/01-09-21-25

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------