Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

103. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marin Držić

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21) i članka 28. Statuta Osnovne škole Marin Držić, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

ZAKLJUČAK

 

 

1.    U školski odbor Osnovne škole Marin Držić imenuju se sljedeći članovi:

 

1.  Olga Muratti

2.  Jadranka Dabrović

3.  Ana Matušić

 

2.    Mandat članova traje četiri godine, a teče od konstituiranja školskog odbora.

 

3.    Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/21-01/21

URBROJ: 2117/01-01-21-3

Dubrovnik, 26. srpnja 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------