Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

82. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

Na temelju članaka 35. i 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12., 19/13., 137/15, 123/1798/19, 144/20), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13.,  158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) i uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-03-03/2-7/136-21 od 23. srpnja 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 10/14, 18/15, 5/16, 8/16, 7/18 i 6/19, 9/20 dalje u tekstu: Odluka) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Iznimno od stavka 1. ovog članka visina naknade za svako pojedinačno parkiranje i zaustavljanje pri iskrcaju putnika u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima do 30. studenog 2021. godine iznosi:

 

za osobne automobile (8+1)                        140,00 kn                   

za srednje autobuse od 9 - 30 mjesta          280,00 kn                   

za veliki autobus preko 30 mjesta                 560,00 kn. 

 

 

Članak 2.

 

U članku 8. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. i glasi:

 

„Iznimno od stavka 5. ovog članka u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima do 30. studenog 2021. godine cijena jednog pokaza/vinjete iznosi 11.900,00 kuna, a Korisnik prava na pokaz/vinjetu, može kupiti minimalno 5 (pet) pokaza/vinjeta.“

 

 Dosadašnji stavci 6, 7, 8, 9 postaju stavci 7, 8, 9 i 10.

 

 

Članak 3.

 

U članku 9. stavku 1. riječi „pri iskrcaju“ mijenjaju se riječima „za iskrcaj“.

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/19-09/07

URBROJ: 2117/01-09-21-17

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------