Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

87. Odluka o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 39. i 47. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je ­  

                 

O D L U K U­

o osnivanju Odbora za statut i poslovnik­

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­

­                                                                             

­                                                                          

  

Članak 1.­

­ ­                                                                             

Osniva se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­                                                                  ­                                                                             

 

Članak 2.­

 ­                                                                            

Odbor za statut i poslovnik raspravlja i predlaže Statut Grada Dubrovnika, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i predlaže pokretanje postupka njihovih izmjena, a može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, zatim utvrđuje pročišćene tekstove odluka i ostalih akata Gradskog vijeća, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­                               

 ­                                                                        

   

Članak 3.­

                                                                              

U Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća izabiru se vijećnici:­

 

  1. Jasmin Deraković – predsjednik
  2. Ivana Šepak – potpredsjednica
  3. Krešimir Marković – član
  4. Maro Kristić – član
  5. Petra Marčinko – član.

­                                                           

 

Članak 4.­

 ­                                                                        

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­                                              

                           

Članak 5.­

 ­                                                                             

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za statut i poslovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/18.).­             

 

KLASA: 013-03/21-03/22

URBROJ: 2117/01-09-21-1

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------