Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

93. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15., 37/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je     

 

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija

koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci  o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18., 11/19) u članku 15. dodaje se stavak 4. i glasi:

 

„Cjelokupna prijavna dokumentacije može se podnijeti i  elektroničkim putem korištenjem         elektroničkog sustava prijavljivanja.

Podnositelji prijave koja se podnosi na način iz prethodnog stavka na zahtjev davatelja                   financijskih sredstava su dužni istome na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 16. u stavku 1. iza riječi obliku briše se točka i dodaje: „ ili elektroničkim putem           korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja.“

 

 

Članak 3.

 

U članku 16. stavak 2. briše se.

 

 

Članak 4.

 

U članku 16. stavku 3. briše se riječ „te“ i točka na kraju rečenice i dodaje se: „te se na            zahtjev davatelja financijskih sredstava dostavljaju u izvorniku“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 20. dodaju se stavci 8., 9. i 10. i glase:

„Ako povjerenstvo za ocjenjivanje ne završi postupak ocjenjivanja u roku od 50 dana od dana dodjele prijava za ocjenjivanje pojedinim članovima povjerenstva, nadležni upravni odjel dužan je, radi ubrzanja postupka dodjele sredstava, dostaviti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika prijedlog o obustavi rada imenovanog povjerenstva te za ocjenjivanje prijava angažirati kompetentne vanjske stručnjake.

 

Davatelj financijskih sredstava obvezan je, nakon obustave rada povjerenstva propisane

 stavkom 8. ovoga članka, kompetentne vanjske stručnjake angažirati u roku od 14 dana.

 

Nakon angažiranja kompetentnih vanjskih stručnjaka iz stavka 9. ovoga članka, davatelj            financijskih sredstava obvezan je osigurati da angažirani stručnjaci ocjenjivanje projektnih      prijedloga provedu u roku od 30 dana.“

 

 

Članak 6.

 

U članku 31. dodaje se stavak 5. i glasi:

 

„Moguće je elektroničko podnošenje na pregled svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor, kao i elektroničko podnošenje sve propisane popratne        dokumentacije i obveznih priloga.“

 

 

Članak 7.

 

Iza članka 39. dodaje se članak 39 a koji glasi:

 

„Prilikom praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora davatelj sredstava obvezan je troškove osoblja koji se odnose na osobe koje na projektu rade dio radnog vremena ugovoriti primjenom fiksnog postotka radnog vremena, u skladu s fiksnim postotkom radnog vremena upotrijebljenog za operaciju mjesečno, bez obveze uspostave zasebnog sustava za evidentiranje radnog vremena, sve u skladu s odredbama članka 34. stavak 6. do 9.  Uredbe.“

 

 

Članak 8.

 

Iza članka 46. dodaje se članak 46 a i glasi:

„Davatelj sredstava može koristiti pojednostavljenu troškovničku opciju koja je u utemeljena na posebnoj metodologiji obračuna troškova u skladu sa člankom 50. stavak 6. do 15 Uredbe.“

 

 

Članak 9.

 

Svi postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se sukladno odredbama  Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 23/18 i 11/19).

 

 

Članak 10.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 550-01/18-01/173

URBROJ: 2117/01-09-21-08

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------